Branscher


Hach: tillförlitliga mätningar – i laboratoriet och on-line

Vi erbjuder en omfattande portfölj av vattenanalys mättekniker som uppfyller en mängd olika krav. Oavsett om de används för on-line övervakning eller laboratorietester kommer samtliga produkter från en enda leverantör och fungerar perfekt tillsammans.
Vi erbjuder även avancerade kommunikationsteknologier, som t.ex. LINK2SC, för att du ska kunna kalibrera mätinstrumenten direkt från en laboratoriefotometer och mycket mer.


Rening av kommunalt avloppsvatten

Kemisk industri

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Det smidiga samspelet mellan laboratorie- och on-line-mätmetoder bidrar till att optimera processtyrningen och därmed sänka energikostnader och garantera stabila utsläppsvärden.

Produkter för vattenanalys av avloppsvatten

För att processerna inom den kemiska industrin ska vara problemfria måste det använda vattnet uppfylla vissa krav. Batch-problem kan undvikas genom kontinuerlig övervakning och reglering.

Produkter för vattenanalys till kemisk industri

Dricksvatten försörjning

Kraftindustrin

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analyser spelar en viktig roll för att klara av hårda kvalitetsstandarder och hålla föreskriva gränsvärden. De garanterar också en stabil process och förhindrar därmed driftstopp.mer...

Produkter för vattenanalys av dricksvatten

Investeringar i kraftstationskomponenter exempelvis turbiner samt anläggningsstopp för underhållsarbeten är mycket kostsamma. En tillförlitlig mätteknik ökar tillgängligheten hos hela anläggningen.

Produkter för vattenanalys till kraftindustrin

Dryckesindustrin

Livsmedel

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Inom dryckesindustrin garanterar de rätta mätmetoderna inte bara produktkvaliteten, utan bidrar även till att underlätta upptäckten av produktionsfel och förhindra driftstopp.

Produkter till vattenanalys inom dryckesindustrin

Livsmedelsindustrin är underkastad stränga kvalitets- och hygienstandarder. En kontinuerlig övervakning av alla produktionssteg är avgörande för att upptäcka fel innan de når slutprodukten.

Produkter för vattenanalys inom livsmedelindustrin

Biovetenskap/Life Science

Deponier

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

De mycket stränga bestämmelserna inom biovetenskapsbranschen kräver extremt tillförlitliga mätmetoder. När de används kontinuerligt kan fel i produktionen snabbt upptäckas.

Products of this industry

Avfallsupplag ska följa stränga lagbestämmelser för lakvattenanalyser. Därför är en exakt och noggrann övervakning särskilt viktig.

Produkter för vattenanalys till deponier

Pappers- och massaindustrin

Ytbehandling

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Tillförlitliga mätvärden är viktiga för kvalitetsstyrningen och avloppsvattenbehandling inom pappers- och massaindustrin.

Produkter för vattenanalys inom pappers- och massaindustrin

Tillförlitliga analyser spelar en viktig roll för att garantera produktkvaliteten inom metallbearbetningsindustrin. Kontinuerlig övervakning av elektrolyt-och sköljbad kan förhindra spill.

Produkter för vattenanalys till ytbehandling

Biogas

Elektronik

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentation är en mycket känslig biologisk process som kräver speciella förhållanden för att lyckas. En regelbunden övervakning av dessa förhållanden är avgörande för en kostnadseffektiv drift.

Produkter för vattenanalys till biogas industrin

Elektronikbranschen har mycket höga produktkvalitetskrav. Eftersom även de minsta partiklar kan leda till produktionsfel, är högkänsliga mätmetoder av avgörande betydelse.

Produkter för vattenanalys till elektronikbranschen

Fiskodling

Trinkwasserversorgung

Fiskens hälsa är direkt beroende av vattenkvaliteten – så analyser är ett måste. De hjälper också att spara på resurserna genom att t.ex. bestämma den rätta fodermängden.

Produkter för vattenanalys till fiskodling