Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Kontinuerliga lösningar för processhantering som gör att du kan hantera behandlingsprocesserna i realtid, så att din anläggning uppfyller regelefterlevnaden samtidigt som du säkerställer effektiv drift av anläggningen dygnet runt. Det har aldrig varit enklare att hantera processen.

Se Claros lösningar

Vilka processer vill du förbättra?Hade ni önskat att ni hade bättre insyn i processen i realtid?

Har ni problem med att uppfylla era krav i samband med borttagning av BOD/COD?

Har ni problem med att slamsedimentering resulterar i problem med utsläppsreglerna?

Vill ni minska energikostnaderna för luftning?

Har ni ett fast värde för halten av aktivtslam i luftningsbassängen (MLSS) eller justerar ni tiden för pumpningen av aktivslam (SRT)?

Utifrån realtidsdata som de för flöde, TOC, DO (Syrehalt) och MLSS övervakar Claros Processhantering systemen kontinuerligt med den faktiska inflödesbelastningen och anläggningsförhållandena. Med hjälp av dessa utvärderingar beräknas dynamiska gränsvärden bland annat de för dosering av externa näringskällor, luftningsintensitet och slampumpningstid för att garantera efterlevnaden och säkerställa effektiv drift av anläggningen dygnet runt.


Relevanta lösningar:

Näringsdosering (RTC-DOS)

Det är viktigt att ha rätt C/N/P-balans vid biologisk behandling av avloppsvatten. Hachs RTC C/N/P-system optimerar doseringen av näringsämnen som urea och fosforsyra på industriella avloppsreningsverk, vilket säkerställer efterlevnaden av COD/BOD, NH 4 och PO 4. Kostnaden för utsläppen och tillsatta kemikalier sänks till ett absolut minimum.


Slamålder (RTC-SRT)

En korrekt slamålder och slamhalt i luftningsbassängen är fundamental för efterlevnaden och energieffektiviteten i slambehandling. Hachs RTC-SRT-system justerar automatiskt mängden aktivtslam för att tillhandahålla den perfekta SRT- och MLSS-koncentrationen, vilket säkerställer stabil borttagning av BOD/COD och undviker oönskad nitrifiering.


Syrekontroll för mest öppnad ventil (RTC-MOV)

Energieffektiva luftningssystem (blåsmaskiner och ventiler) tillhandahåller och fördelar processluften med lägsta möjliga lufttryck i fördelningsröret och lägsta möjliga tryckförlust i luftventilerna. Hachs RTC-MOV-system kontrollerar Syrekoncentrationen i upp till 16 olika zoner genom att tillhandahålla gränsvärden för motsvarande luftventilsposition och för grenrörstrycket (eller luftflödet). Resultatet blir lägre kostnader och maximal tillgänglig processluft där det behövs mest.


Modifierade lösningar

Hittar du inte någon lösning som passar dina behov perfekt? Kontakta oss för att diskutera möjliga alternativ för dina specifika utmaningar.Önskar ni att ni hade mer insyn i processen i realtid? Vet du vad din maximala nitrifieringskapacitet är och vilken nivå som krävs just nu?

Har ni problem med efterlevnaden i samband med ammoniak- eller totalkvävebehandling?

Tillämpar ni statiska syrekoncentrationer eller justerar ni utifrån belastningen?

Tillämpar ni fasta luftningstider eller -volymer/anoxiska tider eller volymer, eller justerar ni utifrån faktiska reningskrav?

Använder ni fasta slamhalter (MLSS) eller justerar ni tiden för aktivslampumpningen (SRT)?

Utifrån realtidsdata som de för flöde, NH 4-N, NH 3-N, DO och MLSS övervakar Claros Processhanteringssystemen kontinuerligt den faktiska inflödesbelastningen och anläggningens prestanda. Med hjälp av dessa utvärderingar beräknas dynamiska gränsvärden bland annat de för syrekoncentrationer, luftningsintensitet, intern recirkulation, anoxiska tider eller slampumpningstid, för att garantera efterlevnaden och säkerställa effektiv drift av anläggningen dygnet runt.


Relevanta lösningar:

Nitrifiering och denitrifiering via på/av-reglage (RTC-N/DN)

Det kan vara svårt att möta begränsningarna för totalt kväve (TN) i utflödet från intermittent drivna anläggningar. Varierande inflödesförhållanden kan knappast hanteras med fasta tidsperioder för nitrifiering och denitrifiering. RTC-N/DN-systemet avgör de optimala tiderna för nitrifiering och denitrifiering baserat på kontinuerlig mätning av NH 4-N och NO 3-N. Det gör att kväveelimineringen maximeras medan luftningsenergin minimeras.


Sequencing Batch Reactor (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Det kan vara svårt att möta begränsningarna för totalt kväve (TN – Total Nitrogen) i utflödet från intermittent drivna anläggningar. Varierande inflödesförhållanden kan knappast hanteras med fasta tidsperioder för nitrifiering och denitrifiering. RTC-N/DNSBR-systemet, utformat för intermittent drivna SBR-reaktorer, avgör de optimala tiderna för nitrifiering och denitrifiering baserat på kontinuerlig mätning av NH 4-N och NH 3-N. Det gör att kväveelimineringen maximeras medan luftningsenergin minimeras.


Samtidig nitrifiering/denitrifiering (RTC-SND)

Det kan vara svårt att möta begränsningarna för totalt kväve (TN) i utflödet från anläggningar som använder samtidig nitrifiering. Varierande inflödesförhållanden kan knappast hanteras med fasta volymer för nitrifiering och denitrifiering. RTC-SND-systemet avgör den optimala aeroba och anoxiska volymen baserat på kontinuerlig mätning av NH 4-N och NH 3-N. Det gör att kväveelimineringen maximeras medan luftningsenergin minimeras


Nitrifiering (RTC-N)

Det kan vara svårt att möta begränsningarna för NH 4-N i utflödet från en nitrifieringsanläggning med reaktorer med pluggflöde. Varierande inflödesförhållanden kan knappast hanteras med en fast DO-koncentration i luftningstanken. N-RTC beräknar DO-gränsvärden baserat på uppmätt NH 4-N-inflödesbelastning och NH 4-N-koncentration i utflödet, vilket säkerställer direkt reaktion på ändringar i inflödesbelastningen och exakt reglering av NH 4-N-koncentrationen i utflödet till ett önskat gränsvärde. Det säkerställer efterlevnaden av NH 4-N samtidigt som luftningsenergin minimeras.


Syrekontroll för mest öppnad ventil (RTC-MOV)

Energieffektiva luftningssystem (blåsmaskiner och ventiler) tillhandahåller och fördelar processluften med lägsta möjliga lufttryck i grenröret och lägsta möjliga tryckförlust i luftventilerna. Hachs RTC-MOV-system kontrollerar DO-koncentrationen i upp till 16 olika zoner genom att tillhandahålla gränsvärden för motsvarande luftventilspositioner och för grenrörstrycket (eller luftflödet). Resultatet blir lägre kostnader och maximal tillgänglig processluft där det behövs mest.


Denitrifiering (RTC-DN)

För att möta begränsningarna för totalt kväve (TN) i utflödet från avloppsreningsverk krävs att den tillgängliga denitrifieringskapaciteten används på bästa sätt. För anläggningar med intern recirkulation innebär det att endast ett minimum av syre måste överföras från nitrifieringszonen till denitrifieringszonen. Det kan knappast uppnås med en fast eller inflödesproportionell flödeshastighet av den interna recirkulationen. RTC-DN-systemet är utformat för anläggningar med intern recirkulation och säkerställer att den tillgängliga denitrifieringskapaciteten utnyttjas genom att reglera NH 3-N-koncentrationen i utflödesdenitrifieringen eller utflödesluftningen till ett önskat gränsvärde. Vid behov kan även doseringen av externa kolkällor regleras för att stödja denitrifieringen. Det hjälper till att uppfylla efterlevnaden av TN samtidigt som eventuella kostnader för externt kol minimeras.


Denitrifiering – variationszon (RTC-SZ)

Styrenheten för variationszonen fungerar tillsammans med RTC-N för att tillhandahålla maximal tillgänglig DN-volym. Sedan gör anläggningens belastning det möjligt att på ett säkert sätt minska nitrifieringsvolymen. Zon 1 i en luftningsled kan på ett säkert sätt växlas till anoxisk, vilket kraftigt ökar en anläggnings denitrifieringspotential. Den kan alternativt användas för att introducera/utöka en väljarzon till anläggningar i syfte att förbättra slamsedimenteringen.


Slamkvarhållningstid (RTC-SRT)

En korrekt slamkvarhållningstid och MLSS-nivå i luftningsbassängen är fundamentalt för efterlevnaden och energieffektiv behandling. Hachs RTC-SRT-system justerar automatiskt avfallsaktiverat slam för att tillhandahålla den perfekta SRT- och MLSS-koncentrationen. Det säkerställer stabil nitrifiering året runt.


Modifierade lösningar

Hittar du inte någon lösning som passar dina behov perfekt? Kontakta oss för att diskutera möjliga alternativ för dina specifika utmaningar.Hade ni önskat att ni hade bättre insyn i processen i realtid?

Tillsätter ni kemikalier baserat på en statisk doseringsmängd eller justerar ni efter belastning?

Har ni problem med efterlevnaden av era utsläppsnivåer vid belastningstoppar?

Vill ni vara förberedd för sänkta tillståndskrav?

Händer det att ni har problem med biologisk fosforreducering (Bio-P)?

Utifrån realtidsdata som de för flöde, ortofosfat eller total fosfor övervakar Claros Process Management-systemen kontinuerligt den faktiska inflödesbelastningen och anläggningens prestanda. Med hjälp av de utvärderingarna beräknas dynamiska gränsvärden, bland annat doseringsmängder för fällningskemikalier vid någon punkt i anläggningen, för att garantera efterlevnaden och säkerställa effektiv drift av anläggningen dygnet runt.


Relevanta lösningar:

PO 4-P fällningskemikalier (RTC-P)

Det kan vara svårt att möta begränsningen för total fosfor (TP) i utflödet från anläggningar med kemisk PO 4-P-eliminering. Varierande inflödesbelastning kan knappast hanteras med en fast doseringsmängd för fällningskemikalier. RTC-P-systemet beräknar ett gränsvärde för doseringsmängden för fällningskemikalier baserat på uppmätt PO 4-P, vilket säkerställer snabb reaktion på inflödesändringar och exakt reglering av PO 4-P-koncentrationen till ett önskat gränsvärde. Det hjälper till att uppfylla efterlevnaden av TP samtidigt som kostnaden för fällningskemikalier och mängden slam från fällningskemikalier minimeras.Hade du önskat att ni hade bättre insyn i processen i realtid?

Är er slamförtjocknings- eller avvattningsprocess konsekvent?

Är ni nöjd med effektiviteten i er förtjocknings- eller avvattningsprocess?

Upplever ni problem med sidoflöden?

Tillsätter ni polymer baserat på en statisk doseringsmängd eller justerar ni i realtid efter belastning?

Kostnaden för slambehandling i avloppsvatten påverkas av koncentrationen av förtjockat, flytande eller avvattnat slam, samt genom användningen av polymer och koaguleringsmedel. Utifrån realtidsdata för TSS och matningsflöde övervakar Claros Process Management-system kontinuerligt den faktiska inflödesbelastningen och processens resultat. Med hjälp av de utvärderingarna beräknas dynamiska gränsvärden, bland annat de för doseringsmängder för kemikalier, för att garantera efterlevnaden och säkerställa effektiv drift av anläggningen dygnet runt.


Relevanta lösningar:

Slamförtjockning (RTC-ST)

Hög gasproduktion i anaerob slamrötning, konsekvent förtjockat/avvattnat slam och låga driftskostnader är de huvudsakliga målen med slamförtjockning. Det kan uppnås med RTC-ST-systemet som hanterar totalt svävande partiklar (TSS) i förtjockat slam och filtratet genom att justera polymerdoseringen.


Slamavvattning (RTC-SD)

Låga kostnader för slamhantering, minsta möjliga negativa inverkan på returer och låg polymerförbrukning är de huvudsakliga målen med slamavvattning. RTC-SD-systemet kan uppnå det genom att hantera totalt svävande partiklar (TSS) i förtjockat slam och centrifugat genom att justera polymerdoseringen.


Flotation (RTC-DAF)

Hög koncentration av slamhalten (TSS) i slammet och låg TOC/TSS-koncentration i behandlat utflöde är de huvudsakliga målen med Dissolved Air Flotation (DAF). Det kan uppnås med RTC-DAF-systemet som reglerar TSS i det förtjockade slammet och utflödet genom korrekt justering av pH, koaguleringsmedel och polymerdosering.


Modifierade lösningar

Hittar du inte någon lösning som passar dina behov perfekt? Kontakta oss för att diskutera möjliga alternativ för dina specifika utmaningar.


“Innan vi installerade Claros Process Management tänkte vi fortsätta med det rådande läget att köra ett manuellt system. Vi pratade om att anställa en till DAF-kontrollant. Claros Process Management har hjälpt till att uppfylla efterlevnaden och vi har inte haft några problem eftersom det har körts konsekvent.”

– Operations Maintenance Manager

“Vi lät Hach ta kontrollen nästan omedelbart. Om det fanns ett komponentfel hade användare beredskapsplanen att RTC-N skulle ställas in till ett DO-standardgränsvärde eller att användare skulle återgå till manuell kontroll. Därför fanns det inga tvivel från användarna om att aktivera systemet.”

– Agency Staff Member, Kalifornien (USA)

Nyfiken? Ta reda på vad Claros kan göra för dig idag.

HUR KAN VI
HJÄLPA DIG?