Integritetspolicy

VI HAR UPPDATERAT VÅR SEKRETESSPOLICY FRÅN OCH MED DEN Maj 01, 2018.

Denna onlinesekretesspolicy (”sekretesspolicy”) beskriver hur Hach Lange AB (”HACH”) hanterar de personuppgifter som vi får via webbplatser, mobila webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tjänster och produkter från Hach Lange AB som länkar till denna sekretesspolicy (gemensamt kallade ”HACH-webbplatser”). Hach Lange AB har personuppgiftsansvar för hantering av personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Denna sekretesspolicy gäller inte för de HACH-webbplatser som inte länkar till denna sekretesspolicy eller för webbplatser från tredje part som är länkade från HACH-webbplatser.

Information som vi samlar in

Hach Lange AB samlar in följande typer av information via HACH-webbplatser:

 • Information som du tillhandahåller. Personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig för våra produkter och tjänster, svarar på frågeformulär eller enkäter eller när du kontaktar Hach Lange AB kundservice.
 • Information som samlas in automatiskt. Din IP-adress och icke-identifierbar information om din användning av HACH-webbplatser kan samlas in automatiskt med hjälp av spårningsteknik, till exempel cookies. Ditt webbläsarprogram kan ställas in till att avvisa alla cookies, men cookies gör det möjligt att dra nytta av vissa av webbplatsens viktiga funktioner, som kanske inte fungerar om du avvisar cookies.
 • Information som samlas in från andra källor. Vi kan kombinera information om dig från HACH-webbplatser med information som samlats in offline och från externa parter.

Hur vi använder dina uppgifter

Hach Lange AB använder de uppgifter vi samlar in för följande ändamål:

 • För att förse dig med de produkter och tjänster från Hach Lange AB som du efterfrågar.
 • För att erbjuda och lämna information om liknande och/eller relaterade produkter och tjänster.
 • För att anpassa och förbättra din upplevelse av HACH-webbplatser.
 • För att allmänt förbättra våra produkter och HACH-webbplatser, samt för andra interna företagsändamål.
 • Lagstadgade skyldigheter att informera och rapportera till myndigheter.

Enligt den europeiska Dataskyddsförordningen måste Hach Lange AB ha rättslig grund för att hantera dina personuppgifter. Vilka rättsliga grunder som gäller i ett visst fall beror på i vilket av de specifika syften som beskrivs ovan Hach Lange AB ska hantera dina personuppgifter:

 • I vissa fall kan HACH be om ditt samtycke för insamling och hantering av dina personuppgifter. Om du ger ditt samtycke kan du senare återkalla det genom att kontakta oss enligt beskrivningen under ”Dina sekretessval”. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar den hantering som redan har utförts.
 • I andra fall kan hanteringen av dina personuppgifter vara nödvändig för att följa gällande lagstiftning eller förordning, eller för att uppfylla villkoren i ett kontrakt som du omfattas av. Du kanske inte kan välja bort denna bearbetning, eller också kan ditt bortval påverka vår förmåga att uppfylla villkor i ett kontrakt som vi är skyldiga att utföra för din räkning.
 • I andra fall kan Hach Lange AB hantera dina personuppgifter om Hach Lange AB har ett berättigat intresse av att informera dig om våra produkter och tjänster, om vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Du har rätt att välja bort all sådan hantering av dina personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta oss enligt beskrivningen under ”Dina sekretessval”.

Hanteringen kan innebära att registrera, organisera, strukturera, lagra, bearbeta eller ändra, återvinna, inhämta, använda, lämna ut genom överföring, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in om dig kan lagras i fem år efter den senaste interaktion vi har haft med dig, därefter kommer de bara att lagras så länge det rimligen är nödvändigt för de ändamål som anges ovan, i enlighet med gällande lagstiftning.

Information som vi delar

Hach Lange AB kommer varken att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom:

 • Till dotterbolag och tredjeparts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och information på våra webbplatser, bland annat marknadsföring och annonsering online, och för att stödja vår affärsverksamhet. Vi kräver att dessa parter hanterar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.
 • Till dotterbolag för att erbjuda och lämna information om relaterade produkter och tjänster. Vi delar inte personuppgifter från länder som kräver samtycke, såvida inte samtycke till att dela informationen med relaterade dotterbolag har erhållits i förväg. Vi kräver att dessa parter hanterar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.
 • Till andra företag, i samband med försäljning eller överföring av någon av våra produktserier eller produktområden, inklusive tjänster som tillhandahålls genom ett eller flera av Hach Lange AB dotterbolag.
 • Till statliga tillsynsmyndigheter, inklusive Food and Drug Administration i USA, eller om det är nödvändigt för att Hach Lange AB ska kunna uppfylla en juridisk skyldighet eller ett juridiskt krav.

I händelse av att Hach Lange AB bestämmer sig för att omorganisera eller avyttra sin verksamhet genom försäljning, sammanslagning eller förvärv, kan Hach Lange AB dela personlig information om dig med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer att kräva att faktiska eller potentiella köpare behandlar dessa personuppgifter på ett sätt som är förenligt med denna sekretesspolicy.

Du kan hitta alla relaterade dotterbolag här.

Dina sekretessval

Du har rätt att se och få en kopia av de personuppgifter om dig som vi lagrar. Du kan även begära att vi ska korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig. Du har rätt att ta emot data som du har lämnat till oss i maskinläsbart format och överföra dessa data till en annan styrenhet. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas eller att hanteringen eller behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att begära tillgång till dina personuppgifter, ställa frågor, lämna klagomål eller begära rättelser, eller välja bort att uppgifterna används i vissa program, kontakta den som är personuppgiftsansvarig hos oss genom att klicka på ”Kontakta oss” på den HACH-webbplats du använder, eller genom att använda kontaktuppgifterna i den HACH-mobilapplikation du använder, eller genom att mejla oss på privacy@hach.com. Du kan också skicka brev till följande adress:

Hach Lange AB
Attn: Privacy
Vinthundsvägen 159A
128 62 Sköndal, SWEDEN

Dataskyddsinspektionen i Sverige är ansvarig för att kontrollera att Dataskyddsförordningen följs i Sverige. För mer information om din rätt till skydd av personuppgifter, eller om du inte kan lösa problemet direkt med oss och vill lämna klagomål kontaktar du: Local Data Privacy Authority.

Säkerhet

HACH utför kontroller för att skydda och säkra personuppgifter, men när du delar personlig information online finns det alltid en viss risk att obehörig tredje part kan få tillgång till din information.

Åtkomst till våra webbplatser över hela världen

Genom att använda denna webbplats godkänner du att dina personuppgifter samlas in, lagras och bearbetas i USA och andra länder och att vi kan överföra dina uppgifter till dem i samband med vår affärsverksamhet. Hach Lange AB kan överföra dina personuppgifter till sina dotterbolag över hela världen. Dessa dotterbolag kan i sin tur överföra dina personuppgifter till andra dotterbolag. Vissa dotterbolag kan finnas i länder där en tillräcklig nivå av dataskydd inte kan säkerställas. Trots detta kräver vi att alla dotterbolag hanterar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med denna sekretesspolicy. För att få ytterligare information om de skyddsåtgärder vi använder vid överföring av personuppgifter mellan olika länder kan du kontakta oss med hjälp av informationen under ”Dina sekretessval”.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Kontrollera den här sekretesspolicyn regelbundet eftersom vi kan ändra eller pppdatera delar av den från tid till annan, med förbehåll för eventuella tillämpliga krav på samtycke. Alla ändringar kommer omedelbart att meddelas på denna sida och åtföljas av ett nytt giltighetsdatum högst upp på sidan.


Onlinesekretesspolicy för Hach Lange AB

Gäller från och med den Maj 01, 2018

Denna onlinesekretesspolicy (”sekretesspolicy”) beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi får via webbplatser, mobila webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tjänster och produkter som kontrolleras av Hach Lange AB, Vinthundsvägen 159A, 128 62 Sköndal, SWEDEN, och som länkar till denna sekretesspolicy (gemensamt kallade ”HACH-webbplatser”). Hach har personuppgiftsansvar för hantering av personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Den här sekretesspolicyn gäller inte för de HACH-webbplatser som inte länkar till denna sekretesspolicy eller till webbplatser från tredje part till vilka HACH-webbplatser länkar.


Typer av information som vi samlar in online

I detta avsnitt beskrivs de typer av personuppgifter som vi kan samla in när du använder HACH-webbplatser. Informationen omfattar både uppgifter som du lämnar till oss och information som vi samlar in automatiskt när du använder HACH-webbplatser.

I denna sekretesspolicy avser ”personuppgifter” information som identifierar dig eller som troligen kan användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Information som du tillhandahåller

Du behöver inte registrera dig för någon tjänst eller något program för att ta emot en stor del av den information som finns tillgänglig via HACH-webbplatser. En del av vårt innehåll är dock endast tillgängligt för registrerade eller identifierade användare och kräver att du lägger upp en profil eller lämnar specifik information om dig själv för att kunna ta del av tjänsten.

Personuppgifter som du lämnar när du besöker HACH-webbplatser

Hach Lange AB samlar in personuppgifter som du lämnar på HACH-webbplatser, till exempel när du köper en produkt, för att ta emot marknadsföring av produkter och information, kontakta Hach Lange AB kundservice eller svara på frågeformulär eller enkäter från Hach Lange. Detta kan innefatta:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress
 • Registreringsinformation som ditt användarnamn och lösenord
 • Information om ersättning om du tillhandahåller tjänster till Hach i egenskap av yrkesverksam inom hälso- och sjukvården
 • Information om arbetslivserfarenhet, utbildning och annan bakgrundsinformation när du har frågor om anställning hos Hach
 • Betalningsinformation (såsom bankuppgifter, betalkortsnummer, utgångsdatum, leveransadress och faktureringsadress)
 • Innehåll som du kan tillhandahålla (t.ex. när du fyller i vårt kontaktformulär online eller skickar annan information).

Personuppgifter som du lämnar vid andra kontakter med Hach

Du kan kontakta Hach för att ställa frågor, ta upp eventuella funderingar eller rapportera problem rörande våra produkter. Om du kommunicerar med eller begär information från Hach, kan du bli ombedd att lämna dina kontaktuppgifter liksom alla personuppgifter som är relevanta för din begäran.

Information som kan samlas in automatiskt

När du använder HACH-webbplatser kan vi också samla in viss användnings- och enhetsinformation automatiskt, enligt vad som beskrivs nedan.

IP-adress

Vi kan registrera IP-adressen till din dator eller eleptroniska enhet när du besöker HACH-webbplatser. En IP-adress identifierar den elektroniska enhet som du använder för åtkomst till webbplatserna, vilket gör att vi kan upprätthålla kommunikationen med datorn när du rör dig på HACH-webbplatser och även för att anpassa webbplatsernas innehåll.

Cookies och annan spårningsteknik

Vi samlar också in information om din användning av HACH-webbplatser via spårningsteknik som cookies och webbsignaler. En ”cookie” är en unik numerisk kod som överförs till datorn för att spåra dina intressen och preferenser och för att känna igen dig som en återkommande besökare. En ”webbsignal” är en transparent grafisk bild som placerats på en webbplats eller i e-post eller reklam som möjliggör övervakning av sådant som användarnas aktivitet och trafik på webbplatsen. Dessa tekniker hjälper oss att komma ihåg dina preferenser och gör att vi kan ge dig det innehåll och de funktioner som troligtvis är mest intressanta för dig utifrån data från klickströmmar som visar din tidigare aktivitet på HACH-webbplatser.

Vi använder Google Display Advertising (t.ex. återannonsering med Google Analytics, visningsrapportering för Googles Display-nätverk, integrering av DoubleClick Campaign Manager samt demografi- och intresserapporter i Google Analytics) för att 1) visa dig våra annonser på andra webbplatser, baserat på dina tidigare besök på HACH-webbplatser samt 2) för att bättre förstå våra annonsvisningar och användningen av annonstjänster. I samband med tjänsten demografi- och intresserapporter i Google Analytics kan vi använda data från Googles intressebaserade annonsering eller besöksdata från tredje part (t.ex. ålder, kön och intressen) tillsammans med Google Analytics för att förstå och förbättra våra marknadsföringskampanjer och webbplatsens innehåll.

En del av vår onlineannonsering sker via Google Display Advertising. Som en del av detta program använder vi funktioner i Google Analytics, såsom återannonsering. I samband med denna funktion och andra funktioner som erbjuds av annonsnätverk kan vi och annonsnätverkens operatörer, däribland Google, använda tredjepartscookies (t.ex. dubbelklick-cookie) – och i vissa fall förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookie) – för att informera, optimera och tillhandahålla annonser på internet, baserat på användarnas tidigare besök på HACH-webbplatser. Vi kan också visa dig annonser från vissa av våra samarbetspartner när du besöker HACH-webbplatser.

Du kan tacka nej till annonser från Google genom att gå till http://www.google.com/ads/preferences. Om du inte vill att dina uppgifter används av Google Analytics kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on på Google Analytics sida för bortval.

Denna HACH-webbplats är inte utformad för att svara på ”inte spåra”-signaler som tas emot från webbläsare.

Om du vill veta mer om cookies och annan spårningsteknik, samt hur du inaktiverar dem, kan du gå till http://www.allaboutcookies.org/. Observera att vissa cookies är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera korrekt, och att ta bort eller inaktivera dem kommer att försämra webbplatsens funktionssätt.

Mobil spårning

Vissa HACH-webbplatser finns antingen tillgängliga som mobilapplikationer eller mobila webbplatser som du kan använda på din mobila enhet. Om du använder en mobil enhet för att hämta och använda HACH-webbplatser kan vi samla in följande mobilspecifika information, utöver de uppgifter som beskrivs ovan: enhets- eller annons-ID, enhetstyp, typ av hårdvara, MAC-adress, IMEI (International Mobile Equipment Identity, version av det mobila operativsystemet, den plattform som används för att gå in på eller ladda ner HACH-webbplats (t.ex. Apple, Google, Amazon och Windows), platsinformation och användningsinformation för enheten samt din användning av HACH-webbplatser.

Information som samlas in från andra källor

Vi kan kombinera information om dig från ett besök på en HACH-webbplats med information om dig från besök på andra HACH-webbplatser. Vi kan också kombinera information om dig som samlats in via HACH-webbplatser med information som vi har samlat in offline och även med information som vi fått från tredje part.


Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med de produkter och tjänster som du efterfrågar, för att kommunicera med dig, förbättra din upplevelse på HACH-webbplatser, allmänt förbättra våra produkter och tjänster och i andra interna affärssyften. Denna användning kan även innefatta att registrera, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, återvinna, inhämta, undersöka, utlämna genom överföring, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra, justera eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra personuppgifter. De personliga uppgifter vi samlar in om dig kan lagras i fem år efter den senaste kommunikationen vi har haft med dig, därefter kommer den bara att lagras så länge det är nödvändigt för de syften som anges ovan, i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillhandahållande av produkter och tjänster som du efterfrågar

Om du väljer att köpa en produkt eller nyttja våra tjänster använder vi de personuppgifter som du lämnar på HACH-webbplatser för att hantera dina beställningar och fakturor, behandla betalningar, svara på frågor, tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och erbjuda en optimal kundupplevelse.

Marknadsföring

Du kan också få marknadsföringsinformation från Hach Lange AB och våra samarbetspartner, t. ex. erbjudanden om Hach-relaterade produkter eller tjänster, inbjudningar att delta i undersökningar om våra produkter eller information om specialkampanjer. I dessa fall använder vi dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation till dig.

Anpassad användarupplevelse

De personuppgifter som du lämnar kan användas för att ta fram anpassade erbjudanden, anpassad information eller tjänster som skräddarsys efter dina intressen och preferenser. Vi kan också använda din IP-adress och data som vi får automatiskt via cookies eller liknande spårningsteknik för att göra HACH-webbplatser lättare att använda och navigera, men även för att anpassa innehållet på webbplatserna genom att förutse den information och de tjänster som kan vara av intresse för dig.

Verksamhets- och produktförbättring

För att upptäcka nya fakta som skulle kunna hjälpa Hach att bättre förstå kundernas behov och hjälpa till att förbättra, utveckla och utvärdera produkter, tjänster, material och program analyserar Hach den information som du har lämnat. Hach använder inte information som direkt kan identifiera dig för dessa ändamål.

Analys och förbättring av webbplatser

Vi kan använda den information som du lämnar och den information som vi samlar in automatiskt om din användning av HACH-webbplatser för att övervaka användarnas trafikmönster och preferenser för att förbättra webbplatser samt för analys och optimering.

Rättslig grund för hantering

Enligt den europeiska Dataskyddsförordningen måste Hach Lange AB ha rättslig grund för att hantera dina personuppgifter. Vilken rättslig grund som gäller i ett visst fall beror på för vilka av de specifika ändamål som beskrivs ovan Hach hanterar dina personuppgifter:

 • I vissa fall kan Hach begära ditt samtycke för att samla in och hantera dina personuppgifter. Om du ger ditt samtycke kan du senare återkalla det genom att kontakta oss enligt beskrivningen under ”Dina sekretessval”. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar den hantering som redan har utförts.
 • I andra fall kan hanteringen av dina personuppgifter vara nödvändig för att följa gällande lagstiftning eller förordning, eller för att uppfylla villkoren i ett kontrakt som du omfattas av. Du kanske inte kan välja bort denna bearbetning, eller också kan ditt bortval påverka vår förmåga att uppfylla villkor i ett kontrakt som vi är skyldiga att utföra för din räkning.
 • I andra fall kan Hach hantera dina personuppgifter om Hach har ett berättigat intresse av att informera dig om våra produkter och tjänster, om vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Du har rätt att välja bort all sådan hantering av dina personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta oss enligt beskrivningen under ”Dina sekretessval”.

Information som vi delar

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part enligt beskrivningen nedan. Vi säljer inte och hyr inte ut personuppgifter till tredje part användning i tredjepartsföretagets marknadsföring.

Tredjepartsannonsering och beteendebaserad annonsering online

Du kan få onlineannonser för Hach-produkter och tjänster på webbplatser från tredje part och mobila tjänster som är skräddarsydda för dig, de kan till exempel vara baserade på information som du lämnar till Hach, en webbplats från tredje part som du besöker, eller på din webbaktivitet, dina köp eller intressen. Dessa typer av anpassade onlineannonser kan komma från flera källor, till exempel följande:

 • Vi kan dela icke-identifierande information om dig, som vi har fått via cookies och annan spårningsteknik på våra webbplatser, med våra annonsleverantörer.
 • Vissa HACH-webbplatser använder beteendebaserad annonsering online (detta kallas ibland återannonsering eller intressebaserad annonsering). Du kan identifiera dessa webbplatser med hjälp av länken ”Advertising Choices” (Annonsval) längst ner på sidan. Våra partner i annonsnätverken kan använda och placera cookies på HACH-webbplatser och andra webbplatser från tredje part för att samla in information om dina aktiviteter i syfte att förse dig med onlineannonser som baseras på dina intressen. När en beteendebaserad onlineannons från Hach skickas till dig kommer du att se en ikon för ”Ad Choices” (Annonsval). Om du klickar på ikonen eller länken kommer du till en webbplats där du kan hantera eller välja bort att använda data om din webbhistorik som används för att förse dig med beteendebaserade onlineannonser. Om väljer bort något kan du fortfarande se annonser online, inklusive annonser från Hach som baseras på annan information (t.ex. innehållet på sidan som visas, i stället för på dina tidigare klickströmmar). I vissa fall kan data fortfarande samlas in om din webbaktivitet av sådana tredjepartsannonsörer, men de kommer inte att använda dessa data för att leverera annonser som baseras på ditt tidigare beteende på nätet.
 • Vissa webbläsare kan överföra ”inte spåra”-signaler till webbplatser med vilka webbläsaren kommunicerar. När det gäller det effektiva datumet för denna sekretesspolicy har någon branschstandard ännu inte utarbetats om hur sådana signaler ska besvaras. Därför hanterar Hach för närvarande inte sådana signaler. Som diskuterats ovan kan du välja bort annonsörer som använder din webbhistorik för att skicka beteendebaserade onlineannonser genom att gå till annonsval.

Dotterbolag och leverantörer

Vi samarbetar med flera olika leverantörer, inklusive våra dotterbolag, som hjälper oss att driva verksamheten och för vilka det kan vara nödvändigt att få tillgång till dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till Hach och dess dotterbolag. Vi kommer inte att godkänna att dessa parter använder dina personuppgifter för ändamål som inte är relaterade till Hach och verksamhet i dess dotterbolag. Vi delar inte personuppgifter från länder som kräver samtycke, såvida inte samtycke att dela informationen med relaterade dotterbolag har erhållits i förväg. Vi kräver att de hanterar de personuppgifter som samlas in om dig i enlighet med denna sekretesspolicy.

Webbplatser tillhörande samarbetspartner

Vi kan samarbeta med andra företag för att förse dig med innehåll eller tjänster med en gemensam eller ”co-branded” grund. På en webbplats som är co branded kommer både Hach-logotypen och logotypen för samarbetspartnern att visas på skärmen. Du bör läsa våra samarbetspartners sekretesspolicyer eftersom de kan skilja sig åt i vissa avseenden från vår. Att läsa deras policyer hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att lämna ut dina uppgifter till en viss webbplats.

Produktrapporter

Om du kontaktar Hach angående din upplevelse av att använda någon av våra produkter kan den information som du lämnar användas i rapporter till den behöriga statliga tillsynsmyndigheten, vilket krävs av oss enligt gällande lagstiftning.

Juridiska rättigheter och skyldigheter

Under vissa begränsade omständigheter kan Hach behöva lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet eller ett juridiskt krav, exempelvis för att iaktta rapporteringskrav till tillsynsmyndigheter beträffande våra produkters säkerhet, eller i samband med försäljning eller överlåtelse av någon av våra produktserier eller produktområden, detta gäller även tjänster som tillhandahålls genom en eller flera av HACH-webbplatser. I dessa fall kommer vi i största möjliga utsträckning att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi förbehåller oss också rätten att använda personuppgifter för att undersöka och vidta åtgärder mot användare som bryter mot våra regler eller som agerar på ett sätt som är olagligt eller skadligt för andra eller kan skada andras egendom.

Förändring av organisation

I händelse av att Hach bestämmer sig för att omorganisera eller avyttra sin verksamhet genom försäljning, sammanslagning eller förvärv, kan Hach dela personlig information om dig med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer att kräva att faktiska eller potentiella köpare behandlar dessa personuppgifter på ett sätt som är förenligt med denna sekretesspolicy.


Barns integritet

Hach samlar inte medvetet in eller använder några personuppgifter som barn lämnar på HACH-webbplatser (Som ”barn” definierar Hach Lange AB minderåriga under 18 år). Vi låter inte medvetet barn beställa våra produkter, kommunicera med oss eller använda någon av våra onlinetjänster. Om du är förälder och upptäcker att ditt barn har lämnat information till oss, kontakta oss på något av de sätt som anges nedan så samarbetar vi med dig för att hantera detta.


Dina
sekretessval

Du har rätt att se och få en kopia av de personuppgifter om dig som vi lagrar. Du kan även begära att vi ska korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig. Du har rätt att ta emot data som du har lämnat till oss i maskinläsbart format och överföra dessa data till en annan styrenhet. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas eller att hanteringen eller behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att begära tillgång till personlig information om dig, ställa frågor, lämna klagomål eller begära rättelser, eller för att välja bort vissa program, kontakta vårt Personuppgiftsbiträde genom att klicka på ”Kontakta oss” på den HACH-webbplats du använder, via kontaktuppgifter i Hach i den mobilapplikation du använder, eller genom att mejla oss på privacy@hach.com. Du kan också skicka brev till följande adress:

Hach Lange AB
Attn: Privacy
Vinthundsvägen 159A
128 62 Sköndal, SWEDEN

Dataskyddsinspektionen i Sverige är ansvarig för att kontrollera att Dataskyddsförordningen följs i Sverige. För mer information om din rätt till skydd av personuppgifter, eller om du inte kan lösa problemet direkt med oss och vill lämna klagomål kontaktar du: Local Data Privacy Authority.

Vid all kommunikation med Hach, ange din e-postadress, den webbadress, mobilapplikation och/eller den specifika Hach-produkt till vilken du har lämnat personuppgifter (t.ex. hach.com), samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende. Om du vill ta bort, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post, skriv ”Begäran om borttagande” eller ”Begäran om ändring/korrigering” i e-postmeddelandets ämnesrad. Vi kommer att svara på alla skäliga begäranden inom rimlig tid. För att behandla vissa begäranden kan vi behöva bekräfta din identitet ytterligare.


Datasäkerhet

Hach utför rimliga tekniska, administrativa och fysiska kontroller för att skydda personlig information som har samlats in via HACH-webbplatser. Det finns dock alltid en viss risk att en obehörig tredje part fångar upp en överföring över internet, eller att någon hittar ett sätt att kringgå våra säkerhetssystem. Vi uppmanar dig att iaktta försiktighet när du överför personuppgifter över internet, särskilt uppgifter som har med din ekonomi att göra. Hach kan inte garantera att obehörig tredje part inte får tillgång till dina personuppgifter – därför måste du beakta fördelar och risker när du skickar personlig information till HACH-webbplatser.


Webbplatser från tredje part och insticksprogram för sociala medier

Sekretesspolicyn gäller inte för de HACH-webbplatser som inte länkar till denna sekretesspolicy, eller till webbplatser från tredje part till vilka HACH-webbplatser länkar. HACH-webbplatser kan använda insticksprogram för sociala medier (t.ex. Facebooks ”gilla”-knapp eller knappen ”dela på Twitter”) så att du enkelt kan dela information med andra. När du besöker HACH-webbplatser kan insticksprogrammets operatör placera en cookie på din dator eller elektroniska enhet som gör det möjligt för operatören att känna igen personer som tidigare har besökt vår webbplats. Om du är inloggad på en webbplats för sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) när du besöker någon HACH-webbplats låter insticksprogrammet webbplatsen för sociala medier få information om att du har besökt HACH-webbplatsen. Insticksprogrammet låter också webbplatsen för sociala medier dela information om dina aktiviteter på vår Hach-webbplats med andra användare av webbplatsen för sociala medier. Dessa delningsinställningar hanteras av webbplatsen för sociala medier och styrs av dess sekretesspolicy.

Åtkomst till våra webbplatser över hela världen

Denna webbplats ägs och drivs av Hach i USA, men den information som du lämnar kommer att vara åtkomlig för våra dotterbolag, återförsäljare och leverantörer i andra länder, enligt denna policy. Dessutom, om du besöker webbplatsen från ett annat land än USA kommer din kommunikation med oss oundvikligt att leda till överföring av information över nationsgränserna. Nivån av juridiskt skydd för personuppgifter är inte densamma i alla länder, men vi kommer att vidta de säkerhetsåtgärder som beskrivs i denna sekretesspolicy i syfte att se till att din information är säker. Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, lagring och bearbetning av dina uppgifter i USA och i andra länder, till vilka vi kan överföra dina uppgifter i samband med vår affärsverksamhet.

Meddelande till personer som är bosatta i Kalifornien

Enligt vissa begränsningar i Kaliforniens civillag, § 1798.83, kan personer bosatta i Kalifornien begära att få i) en förteckning över vissa kategorier av personlig information som vi har lämnat ut till tredje part för direkt marknadsföring under det omedelbart föregående kalenderåret, och ii) dessa tredje parters identitet. För att göra en sådan begäran kan personer bosatta i Kalifornien kontakta oss på privacy@hach.com.


Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kommer endast att använda personlig information på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy när informationen har samlats in från dig eller när du lämnat ditt samtycke. Vi förbehåller oss dock rätten, och med förbehåll för eventuella tillämpliga krav på samtycke, att när som helst ändra villkoren i denna sekretesspolicy. Alla ändringar i sekretesspolicyn kommer att återges på denna sida med ett nytt giltighetsdatum. Hach uppmanar dig att läsa igenom sekretesspolicyn regelbundet för det fall att den har ändrats. All personlig information som samlas in vid fortsatt användning av HACH-webbplatser kommer att hanteras i enlighet med gällande sekretesspolicy.


Ytterligare språk för onlineanvändningsvillkor


Sekretess och säkerhet

Hach Lange AB (”HACH”), våra dotterbolag och samarbetspartner respekterar din integritet, värdesätter vårt samarbete och strävar efter att skydda din integritet. Vi förstår vilken betydelse integritet har för våra kunder och för besökarna på HACH-webbplatser. Vår användning av personuppgifter styrs av vår sekretesspolicy, och genom att gå in på och använda HACH-webbplatser samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy.

När du lämnar identifierbar personlig information på HACH-webbplatser accepterar och samtycker du till att det inte finns någon absolut säkerhetsgaranti, även om Hach har vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och olovlig avlyssning. TROTS ATT DETTA ÄR HÖGST OSANNOLIKT; I HÄNDELSE AV OLOVLIG AVSLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TROTS VÅRA ANSTRÄNGNINGAR, ANSVARAR HACH INTE FÖR SÅDAN OLOVLIG AVSLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, OCH INTE HELLER FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD VINST) SOM ÅSAMKAS EN KUND ELLER ANVÄNDARE, ÄVEN OM HACH TIDIGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPKOMMER. HACH GARANTERAR INTE, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV EN KUND KOMMER ATT UNDGÅ OLOVLIG AVSLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, OCH GER INTE NÅGRA IMPLICITA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VARJE KUND ANSVARAR FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA SEKRETESSEN FÖR SITT EGET LÖSENORD.