FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR HACH®-PRODUKTER [EUROPA – ALLMÄNGILTIGA]

Det här dokumentet innehåller försäljningsvillkor för varor som tillverkats och/eller levereras, samt tjänster som tillhandahålls, av den juridiska Hach-person som du beställer från (”Hach”) och säljs till den ursprungliga köparen därav (”köparen”). Såvida inte annat uttryckligen anges häri avser begreppet ”Hach” enbart den juridiska Hach-person som du beställer från – inget av dess dotterbolag. Hach förvaltar webbplatsen www.se.hach.com (”webbplatsen”). Hach är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnumret 556192-0405 och huvudkontor på Hach Lange AB, BOX 11156, 161 11 Bromma. Hachs momsregistreringsnummer är SE 556192040501. Såvida inte annat uttryckligen anges i ett skriftligt köpeavtal som undertecknats av behöriga representanter för Hach och köparen fastställer dessa försäljningsvillkor de rättigheter, skyldigheter och rättsmedel för Hach och köparen som gäller för alla avtal om försäljning av Hachs varor och/eller tjänster (”produkterna”).

 

 1. GÄLLANDE VILLKOR: Dessa försäljningsvillkor ingår direkt och/eller genom hänvisning i Hachs handlingar för anbud, beställningsbekräftelser och fakturor. Den första av följande handlingar som inträffar utgör ett godkännande av Hachs anbud, inte ett motbud, och upprättar ett köpeavtal (”avtalet”) i enlighet med och genom införlivande av följande villkor: (i) köparens utfärdande av en beställningshandling gentemot Hachs anbud, (ii) bekräftelse av köparens beställning av Hach eller (iii) påbörjande av fullgörelse av Hach i enlighet med köparens beställning. Tillämpning av villkor, allmänna köpvillkor eller andra av köparens villkor (oavsett om sådana ingår i köparens köpehandlingar (däribland e-handelsgränssnitt)) utesluts härmed uttryckligen och sådana villkor utgör därför inte en del av avtalet. Dessa försäljningsvillkor reglerar även inköp via webbplatsen. De är tillgängliga i elektroniskt format på webbplatsen. Köparen ska skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida referens. Följande ska gälla vid ingående av ett avtal via webbplatsen: Framställningen av produkterna på Hachs webbplats utgör inte ett juridiskt bindande anbud. Köparen gör ett anbud till Hach att köpa produkten eller produkterna genom att klicka på knappen ”Skicka” (eller annan avsedd knapp som bekräftar inköp), varmed köparen också bekräftar dessa villkors tillämplighet. Hach skickar ett e-postmeddelande till köparen som bekräftar att köparens beställning har mottagits (”e-postmeddelandet för beställningsbekräftelse”). E-postmeddelandet för beställningsbekräftelse är en bekräftelse på att Hach har mottagit beställningen och utgör inte ett godkännande av köparens anbud såvida inte Hach uttryckligen godkänner beställningen i e-postmeddelandet för beställningsbekräftelse. Ett avtal sluts först när Hach uttryckligen accepterar köparens anbud eller skickar produkten eller produkterna till köparen.

 

 1. AVBESTÄLLNING: Köparen får avbeställa servicebeställningar inom (90) dagar vid skriftligt varsel, och proportionella återbetalningar görs baserat på serviceplanens varaktighet om ett sådant meddelande lämnas före det första besöket för förebyggande underhåll – inga återbetalningar görs för avbeställningar därefter. Inspektions- och förnyelseavgifter kan tillkomma vid avbeställning eller upphörande av serviceprogram. Hach kan helt eller delvis avbryta beställningar före leverans utan ansvar om beställningarna innehåller produkter som Hach avgör kanske inte överensstämmer med kraven för export, säkerhet eller lokal certifiering eller andra gällande efterlevnadskrav.

 

 1. LEVERANS: Leverans sker i enlighet med Incoterms 2010 enligt följande: (1) CPT (Carriage Paid to, ”fraktfritt till”) angiven destinationsort för transporter inom EU och CH, och (2) EXW (Ex Works, ”från fabrik”) Hachs tillverkningsplats (med tillämplig exportdokumentation) för transporter utanför EU. Äganderätten till varor, och andra arbetsprodukter som färdigställs för köparen i samband med att tjänsterna utförs, övergår till köparen endast vid full betalning av inköpspriset, serviceavgiften eller annan avtalad ersättning för dessa varor eller tjänster till Hach. På begäran av Hach ska köparen vidta kommersiellt rimliga åtgärder och samarbeta för att på egen bekostnad uppfylla eventuella vidare krav för att sådant äganderättsförbehåll ska vara verkställbart. Köparen kan lagra använda kyvetter, förvara dem på en säker lagringsplats och skicka dem för återvinning enligt instruktion på Hachs hemsida.

 

 1. LEVERANSTID: Hach vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att leverera de beställda produkterna inom den tid som anges på avtalets förstasida eller, om ingen tid anges, inom den för Hach normala ledtid som behövs för att Hach ska kunna leverera de sålda produkterna. Vid i förväg överenskommelse med köparen och mot en extra avgift levererar Hach produkterna skyndsamt. Standardtider för leveransservice är lokala kontorstider från måndag till fredag, med undantag för helgdagar, i landet där den juridiska Hach-person som köparen beställer från bedriver sin verksamhet (”beställningslandet”).

 

 1. INSPEKTION OCH KOSTNADER: Köparen ska utan dröjsmål inspektera och godkänna varor som levereras enligt avtalet efter mottagandet av sådana varor. Om inte varorna uppfyller gällande specifikationer ska köparen utan dröjsmål underrätta Hach skriftligen om sådan icke-överensstämmelse. Hach har rimlig möjlighet att reparera eller ersätta de felaktiga varorna efter eget val. Hach utför eventuella reparationer på Hachs utsedda verkstad. En köpare som vill ha garantiservice måste kontakta Hach och få anvisningar om reparationsplats och relaterad logistik. I händelse av felaktiga varor betalar Hach fraktkostnaderna från/till den ursprungliga adressen för köpet i EU om transporten sker med Hachs prioriterade transportleverantör, alla övriga former av frakt, transporter och/eller reparationer utanför EU samt avinstallations- och installationskostnader får köparen bekosta. Köparen anses ha godkänt varor som levererats enligt avtalet och förbigått sådan icke-överensstämmelse om ingen skriftlig anmälan tas emot av Hach inom trettio (30) dagar efter leverans. Detta gäller inte för varor med dolda defekter/felaktigheter. Köparen måste meddela Hach skriftligen omedelbart efter köparens upptäckt av desamma.

 

 1. PRISER OCH BESTÄLLNINGSSTORLEKAR: Alla priser är i euro (förutom vad som anges i beställningsbekräftelsen för transporter utanför EU) och baseras på leveransen enligt ovan. Priser är exklusive eventuella avgifter för tjänster såsom försäkring, mäklaravgifter, omsättnings-, lager- och punktskatter, importavgifter, import- och exporttullar, särskilda finansieringsavgifter, mervärdes-, inkomst- och royaltyskatter, konsulära avgifter, särskilda tillstånd och licenser samt andra avgifter som åläggs vid produktion, försäljning, distribution eller leverans av produkterna. Köparen ska antingen betala alla sådana avgifter eller tillhandahålla godtagbara undantagscertifikat till Hach, för vilka skyldigheten fortsätter att äga giltighet efter avtalets fullgörelse. Hach förbehåller sig rätten att fastställa minsta orderstorlekar och informerar köparen i enlighet därmed. Om köparen begär leverans av ytterligare produkter eller tillhandahållande av ytterligare tjänster mot de belopp eller typer av produkter eller tjänster som avtalats i avtalet, eller om väsentliga ändringar av produkterna eller tjänsterna begärs, har Hach rätt till rättvis och skälig extra ersättning. I sådant fall ska inte bestämmelserna i avtalet avseende fasta priser gälla.

 

 1. BETALNINGAR: Alla betalningar måste göras i beställningslandets valuta om inget annat avtalats mellan parterna skriftligen. Vid internetbeställningar ska inköpspriset betalas vid den tidpunkt och på det sätt som anges på webbplatsen. Om inget annat har avtalats mellan parterna förfaller fakturor för alla övriga beställningar till betalning 30 dagar netto från mottagandet av fakturan utan hänsyn till förseningar på grund av inspektion eller transport. Betalningar ska ske med check till Hach på ovanstående adress eller genom banköverföring till kontot som anges på framsidan av Hachs faktura. För kunder utan fastställd kredit kan Hach kräva kontant- eller kreditkortsbetalning före leverans.

 

 1. BANKÖVERFÖRING: Köparen och Hach är båda medvetna om att det föreligger risk för bedrägeri där enskilda personer som utger sig för att vara ett företag kräver omedelbar betalning enligt nya instruktioner för banköverföring. För att undvika den risken måste köparen muntligen bekräfta nya eller ändrade instruktioner för banköverföring genom att ringa Hach på det nummer som anges och tala med Hachs ekonomiavdelning (fordringar) innan belopp överförs enligt de nya instruktionerna för överföring. Båda parterna är överens om att inte ändra instruktionerna för banköverföring och kräva omedelbar betalning enligt de nya instruktionerna, utan att i stället ge tio (10) dagars frist för att verifiera eventuella ändringar av instruktionerna för banköverföring innan utestående betalningar förfaller enligt de nya instruktionerna. Köparens betalning till ett annat (nytt) konto än det som Hach muntligen har bekräftat genom ovanstående procedur ger inte köparen ansvarsfrihet avseende dennes betalningsskyldighet till Hach.

 

 1. UTEBLIVEN BETALNING: Om inte betalningar görs inom 30 dagar efter mottagande av fakturan kan Hach, utöver alla övriga rättsmedel som anges i lag, antingen: (a) förklara att köparen underlåtit sig att fullgöra avtalet och säga upp avtalet på grund av betalningsförsummelse, (b) neka framtida leveranser tills försenade betalningar görs, (c) leverera framtida leveranser under förutsättning att beställningen betalas kontant eller betalas kontant i förväg, (d) debitera ränta för betalningsförsummelsen vid en räntesats på 1,5 procent per månad eller den högsta räntesatsen som tillåts enligt lag, om den är lägre, för varje månad eller del därav av betalningsförsummelse plus tillämpliga lagringskostnader och/eller lagerhållningskostnader, (e) kräva ett engångsbelopp enligt den taxa som föreskrivs i lag, (f) återta de produkter för vilka betalning inte gjorts, (g) återkräva alla kostnader för insamling, däribland rimliga advokatkostnader som överstiger engångsbeloppet enligt (e) eller (h) kombinera ovanstående rättigheter och rättsmedel enligt vad som är praktiskt möjligt och tillåtet enligt lag. Köparen är förbjuden att avräkna skulder enligt avtalet från andra belopp, oavsett om de är likvida eller inte, som ska eller kanske ska komma att betalas av köparen som uppstår i samband med en annan transaktion med Hach eller något av dess dotterbolag. Skulle köparens ekonomiska ansvar bli otillfredsställande för Hach efter rimligt gottfinnande kan Hach kräva kontantbetalning eller annan säkerhet. Om inte köparen uppfyller dessa krav kan Hach behandla en sådan försummelse som rimliga skäl för uppsägning av avtalet, i vilket fall rimliga avbeställningsavgifter ska betalas till Hach. Köparens insolvens, konkurs, överlåtelse till förmån för fordringsägarna eller upplösning eller upphörande av köparens bestånd utgör en försummelse enligt avtalet och ger Hach alla rättsmedel för en skyddad part enligt lagarna i beställningslandet samt de rättsmedel som anges ovan för försenad betalning eller utebliven betalning.

 

 1. BEGRÄNSAD GARANTI: Hach garanterar att varor som säljs enligt avtalet är fria från brister i material och utförande och, när de används i enlighet med tillverkarens drifts- och underhållsinstruktioner, överensstämmer med eventuella uttryckliga skriftliga garantier avseende de specifika inköpta varorna. Garantiperioden för varorna är tjugofyra (24) månader efter leveransen såvida inte en kortare eller längre period uttryckligen anges i den tillämpliga Hach-handboken för varorna i fråga, i vilket fall en sådan kortare eller längre period gäller. Hach garanterar att tjänster som tillhandahålls enligt avtalet är fria från brister i utförande under en period på nittio (90) dagar från det att tjänsterna har utförts. Delar som tillhandahålls av Hach vid utförandet av tjänsterna kan vara nya eller renoverade delar som motsvarar nya delar. Hach förbehåller sig rätten att fakturera till listpris för delar som byts ut under ett servicebesök på grund av normalt slitage och köparen samtycker till att betala för sådana delar. Reservdelar garanteras mot brister under nittio (90) dagar eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden om sådan finns, beroende på vilken tidsperiod som är längre, för de reparerade varorna. Icke-fungerande delar som repareras av Hach ska tillfalla Hach. Inga garantier lämnas för förbrukningsartiklar som, utan begränsning, reagens, batterier, kvicksilverceller eller glödlampor. Alla övriga uttryckliga och underförstådda garantier, villkor och utfästelser – oavsett om de uppstår enligt sedvanerätt, lag, handelsbruk eller på annat sätt, däribland underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål – undantas härmed. Den enda korrigerande åtgärden för produkter som inte uppfyller denna begränsade garanti är, enligt Hachs rimliga val, utbyte, reparation, kredit eller återbetalning av inköpspriset. Se klausul 5 INSPEKTION OCH KOSTNADER för information om fördelning av logistikkostnader för reparationer och utbyten. Denna korrigerande åtgärd anses inte ha misslyckats att uppfylla sitt huvudsakliga syfte förutsatt att Hach är villig att tillhandahålla sådant utbyte, sådan kredit eller sådan återbetalning. Hach förbehåller sig rätten att undanta garantier för produkter som inte har utförts av Hach-tekniker eller en auktoriserad Hach-återförsäljare. Eventuella reparationer av sådana produkter bekostas av köparen.

 

 1. GOTTGÖRELSE: Gottgörelse gäller för en part och sådan parts efterföljande intressenter, rättsinnehavare, dotterbolag, direktörer, styrelseledamöter och anställda (”de skadeslösa parterna”). Hach ansvarar för och ska skydda, gottgöra och hålla köparen samt köparens skadeslösa parter skadeslösa mot alla förluster, fordringar, utgifter eller skador som kan uppkomma till följd av olycka, personskada, skada eller dödsfall på grund av Hachs överträdelse av den begränsade garantin. Denna gottgörelse tillhandahålls under förutsättning att köparen ansvarar för och skyddar, gottgör samt håller Hach och Hachs skadeslösa parter skadeslösa mot alla förluster, fordringar, utgifter eller skador som kan uppkomma till följd av olycka, personskada, skada eller dödsfall på grund av försummelse eller missbruk eller felaktig tillämpning av varor eller tjänster av köparen eller någon tredje part som är anknuten till eller har en relation med köparen.

 

 1. PATENTSKYDD: Med förbehåll för ansvarsbegränsningar som anges häri ska Hach, med avseende på produkter som Hach designat eller tillverkat, gottgöra köparen för alla skador och kostnader som slutligen fastställts av en behörig domstol i processer för patentintrång, mot europeiska patent för produkter som Hach säljer till köparen för slutanvändning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, som har utfärdats från och med leveransdatumet enbart på grund av försäljning eller normal användning av produkter som sålts till köparen enligt avtalet, och för rimliga kostnader som uppstår för köparen för försvar i en sådan process om inte Hach åtar sig sådant försvar – förutsatt att köparen utan dröjsmål underrättar Hach om en sådan process och erbjuder Hach antingen (i) fullständig och exklusiv kontroll över försvaret i en sådan process när endast Hachs produkter är inblandade eller (ii) rätt att delta i försvaret i en sådan process när också andra produkter än Hachs produkter är inblandade. Hachs garanti vad gäller användning av patent gäller endast för intrång som uteslutande uppstår på grund av produkternas inneboende funktion i enlighet med tillämpningarna för dem enligt Hachs specifikationer. Om produkterna i en sådan process anses utgöra intrång och användningen av produkterna föreläggs ska Hach, på egen bekostnad och efter eget gottfinnande, införskaffa rätt till köparen att fortsätta använda sådana produkter, ersätta dem med produkter som inte gör intrång, anpassa produkterna så att de inte längre gör intrång eller ta bort produkterna och återbetala inköpspriset (proportionellt mot värdeminskning) och relaterade transportkostnader. Ovanstående anger Hachs totala ansvar för patentintrång av produkterna. I samma utsträckning som anges avseende Hachs ovanstående skyldighet gentemot köparen samtycker köparen till att skydda, gottgöra och hålla Hach skadeslöst mot patentintrång relaterade till (x) varor som tillverkats enligt köparens design, (y) tjänster som tillhandahållits i enlighet med köparens instruktioner och (z) Hachs produkter när de används tillsammans med andra enheter, delar eller programvara som inte tillhandahållits av Hach enligt avtalet.

 

 1. VARUMÄRKEN OCH ANDRA MÄRKNINGAR: Köparen samtycker till att inte avlägsna eller förändra några indicier på tillverkningsursprung eller patentnummer som finns på eller i produkterna, inklusive utan begränsning serienummer eller varumärken på namnskyltar samt gjutna, formpressade och maskinbearbetade komponenter.

 

 1. PROGRAMVARA. Alla licenser till Hachs separat medföljande programvaruprodukter omfattas av separata programvarulicensavtal som medföljer programvarumediet (villkoren för dessa tillhandahålls av Hach till köparen innan avtalet sluts enligt beskrivningen häri på köparens begäran). I frånvaro av sådana villkor, och för all annan programvara, beviljar Hach köparen enbart en personlig, icke-exklusiv licens att få åtkomst till programvaran som tillhandahålls av Hach med produkter som köps enligt avtalet och endast i den utsträckning som krävs för att köparen ska kunna dra fördel av produkterna. En del av programvaran kan innehålla eller bestå av programvara med öppen källkod, vilken köparen får använda enligt villkoren i den specifika licensen som programvaran med öppen källkod distribueras enligt. Köparen samtycker till att vara bunden av alla sådana licensavtal. Äganderätten till programvaran fortsätter att tillhöra tillämpliga licensgivare.

 

 1. FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH PERSONUPPGIFTSSKYDD: Med ”företagshemligheter” avses alla typer av information, tekniska data och know-how, oavsett form och oavsett om de är dokumenterade, som ingår i maskinläsbara eller fysiska komponenter, kretsmönster, konstverk eller annat som Hach anser vara äganderättsligt skyddat, inklusive men inte begränsat till service- och underhållshandböcker. Köparen och dess kunder, anställda och agenter ska hålla sekretessbelagda alla sådana företagshemligheter som erhålls direkt eller indirekt från Hach och ska inte överlåta eller röja dem utan Hachs skriftliga medgivande, använda dem för tillverkning, anskaffning, service eller kalibrering av produkterna eller liknande produkter eller vara orsak till att sådana produkter tillverkas, servas, kalibreras eller anskaffas av någon annan källa eller reproducera eller på annat sätt appropriera dem. Alla sådana företagshemligheter förblir Hachs egendom. Ingen rätt eller licens beviljas uttryckligen eller underförstått till köparen eller dess kunder, anställda eller agenter med avseende på företagshemligheter, patenträtt eller annan äganderätt som tillhör Hach, med undantag för de licenser för begränsad användning som krävs enligt lag. I fråga om personuppgifter som köparen tillhandahåller till Hach garanterar köparen att hen har befogenhet att lämna och röja sådana data, inklusive men inte begränsat till att erhålla informerat samtycke från registrerade. Hach använder köparens personuppgifter i enlighet med dess sekretesspolicy som finns på https://se.hach.com/privacypolicy och införlivas häri genom hänvisning. För övrig data och information som Hach kanske tar emot i samband med köparens användning av produkterna, inklusive men inte begränsat till data som registreras av produkterna och överförs till Hach, beviljar köparen härmed Hach en icke-exklusiv, global, royaltyfri, evig, icke-återkallelig licens att använda, kompilera, distribuera, visa, lagra, bearbeta, reproducera och skapa härledda verk av sådan data som krävs för produktdrift och -underhåll samt att aggregera sådan data för användning på ett anonymt sätt – uteslutande för att underlätta Hachs och dess dotterbolags marknadsföring, försäljning och FoU-verksamhet.

 

 1. ÄNDRINGAR OCH YTTERLIGARE KOSTNADER: Hach förbehåller sig rätten att göra designändringar och -förbättringar av produkter i samma allmänna klass som produkterna som levererats enligt avtalet, utan ansvar eller skyldighet att införliva sådana ändringar eller förbättringar i produkterna som beställts av köparen – om inget annat har avtalats skriftligen före produkternas leveransdatum. Om köparen begär leverans av ytterligare eller andra produkter har Hach rätt till rättvis och skälig extra ersättning. Bestämmelser för köparens beställning som hävdar motsatsen (t.ex. för fasta priser) gäller inte. Tjänster som måste utföras till följd av någon av följande omständigheter omfattas av tilläggsavgifter för arbete, resor och delar: (a) utrustningsförändringar som inte skriftligen har godkänts av Hach, (b) skador som orsakats av felaktig användning eller hantering, olycka, försummelse, överspänning eller drift i miljöer eller på sätt som inte varan är konstruerad för eller som inte överensstämmer med Hachs drifthandböcker, (c) användning av delar eller tillbehör som inte tillhandahållits av Hach, (d) skador som orsakats av krig, terrorism eller naturen, (e) tjänster som utförs utanför normal kontorstid, (f) anläggningsförarbete som inte utförts enligt anbudet eller (g) reparationer som krävs för att se till att utrustningen uppfyller tillverkarens specifikationer vid aktivering av ett serviceavtal.

 

 1. TILLTRÄDE TILL ANLÄGGNING/FÖRBEREDELSER/ARBETSTAGARES SÄKERHET/EFTERLEVNAD AV MILJÖREGLER: I samband med tjänster som tillhandahålls av Hach samtycker köparen till att ge omedelbar åtkomst till utrustning. Köparen påtar sig fullt ansvar att säkerhetskopiera eller på annat sätt skydda data mot förlust, skada eller förstörelse innan tjänsterna utförs. Köparen är operatören och har full kontroll över sina lokaler, däribland de områden där Hachs anställda eller avtalsparter utför service, reparation och underhåll. Köparen ska säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för trygghet och säkerhet vad gäller arbetsförhållanden, anläggningar och installationer under utförandet av tjänsterna. Köparen anses vara den som genererar avfall, inklusive men inte begränsat till farligt avfall. Köparen är ensamt ansvarig för att planera och bekosta bortskaffning av avfall. Köparen ska på egen bekostnad tillhandahålla Hachs anställda och avtalsparter som arbetar i köparens lokaler med all information och utbildning som krävs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och köparens policyer. Om utrustningen som ska servas finns i en osäker miljö är köparen ensamt ansvarig för att göra den tillgänglig i en miljö där Hachs serviceteknikers säkerhet garanteras och där omständigheterna inte stör hans eller hennes förmåga att utföra servicearbetet. Hachs servicetekniker arbetar inte i en osäker miljö och köparen står för kostnaderna för servicebesök som avbryts på grund av bristande efterlevnad av sådana säkerhetsansvar och för eventuella återbesök som krävs för att slutföra arbetet. Om en köpare begär att Hachs anställda eller avtalsparter deltar i utbildningsprogram om efterlevnad eller säkerhet som tillhandahålls av köparen ska köparen betala normala timtariffer och ersättning för utlägg till Hach för att ha deltagit i sådan utbildning. Deltagande i eller slutförande av en sådan utbildning skapar eller utvidgar inte någon garanti eller skyldighet för Hach och ändrar, begränsar eller ersätter inte någon del av dessa villkor och/eller avtalet.

 

 1. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Köparen får inte använda några produkter för andra ändamål än de som anges i Hachs kataloger och litteratur som avsedd användning. Såvida inte Hach har meddelat köparen skriftligen ska inte köparen under några omständigheter använda några produkter i läkemedel, livsmedelstillsatser, livsmedel, kosmetika eller medicinska tillämpningar för människor eller djur. Under inga omständigheter får köparen använda en produkt i någon tillämpning som kräver ett särskilt godkännande för medicinteknisk utrustning såvida inte produkten har, och endast i den utsträckning som produkten har, ett sådant godkännande. Eventuella garantier som beviljas av Hach upphör att gälla om några varor som omfattas av en sådan garanti används för ett annat ändamål än de som tillåts enligt detta avtal.

 

 1. EXPORT- OCH IMPORTLICENSER SAMT EFTERLEVNAD AV LAGAR: Köparen är inte ett ombud eller en representant för Hach och ska inte under några omständigheter framställa sig på ett sådant sätt såvida inte, och endast i den utsträckning som, Hachs avdelning för regelefterlevnad formellt har kontrollerat köparen och denne har mottagit ett separat vederbörligen auktoriserat brev från Hach som fastställer omfattningen av och begränsningarna för en sådan behörighet. Såvida inget annat anges i avtalet ska köparen ansvara för att erhålla nödvändiga export- eller importlicenser. Hach utfäster att alla produkter som levereras enligt avtalet ska tillverkas och tillhandahållas i överensstämmelse med alla gällande lagar och författningar. Köparen ska följa alla lagar och författningar som gäller för installation och användning av produkterna, däribland gällande import- och exportkontrollagar och -författningar i beställningslandet, USA, EU och andra länder med tillbörlig lagstiftning, samt skaffa alla nödvändiga exportlicenser i samband med efterföljande export, återexport, överlåtelse och användning av produkterna och tekniken som levererats enligt avtalet. Köparen ska inte sälja, överlåta, exportera eller återexportera Hach-produkter eller -teknik för användning i verksamhet som innefattar design, utveckling, produktion, användning eller lagring av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller missiler, och inte använda Hachs produkter eller teknik på någon anläggning med verksamhet som rör sådana vapen. Köparen ska följa alla lokala, nationella och övriga lagar i alla jurisdiktioner globalt som rör åtgärder mot korruption, mutor, utpressning, bestickning eller liknande frågor som är tillämpliga på köparens verksamhet i samband med avtalet, inklusive men inte begränsat till USA:s Foreign Corrupt Practices Act från 1977 med tillägg (”FCPA”). Köparen samtycker till att varken utbetalning av pengar eller tillhandahållande av något av värde direkt eller indirekt ska erbjudas, utlovas, betalas eller överlåtas av en person eller enhet till regeringstjänstemän, statsanställda eller anställda på företag som ägs delvis av en myndighet, ett politiskt parti, en representant för ett politiskt parti eller en kandidat till en tjänst på en myndighet eller hos ett politiskt parti för att förmå sådana organisationer eller personer att använda sin befogenhet eller sitt inflytande till att erhålla eller bibehålla otillbörliga affärsmässiga fördelar för köparen eller Hach, eller som på annat sätt utgör, syftar till eller har effekten av mutor till den offentliga sektorn eller handelssektorn, godkännande av eller medgivande till utpressning, bestickning eller andra olagliga eller otillbörliga åtgärder för att skaffa sig affärsmässiga eller andra otillbörliga fördelar med avseende på någon av köparens aktiviteter relaterade till avtalet. Hach vill att köparen ”gör sin röst hörd!” om hen blir medveten om något brott mot lagen, författningar eller Hachs uppförandekod (”SOC”) i förhållande till avtalet.  På http://danaher.com/integrity-and-compliance respektive danaherintegrity.com finns SOC och Hachs hjälplinje.    

 

 1. FORCE MAJEURE: Hach befrias från att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet i den utsträckning som orsaken är handlingar eller försummelser som ligger utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till regeringars embargon, blockader, beslag eller frysning av tillgångar, fördröjning eller vägran att bevilja en export- eller importlicens eller upphävande eller återkallande därav, andra handlingar av en regering, bränder, översvämningar, svåra väderförhållanden eller andra händelser utanför mänsklig kontroll, karantäner, strejker eller utestängningar, upplopp, stridigheter, uppror, civil olydnad eller handlingar av kriminella eller terrorister, krig, råvarubrister eller försenade leveranser till Hach från tredje part. Vid förekomst av force majeure-omständigheter ska leveranstid, betalningsvillkor och betalningar genom remburser förlängas med en tidsperiod som är lika med fördröjningsperioden. Om force majeure-omständigheterna föreligger i sex månader kan Hach, efter eget val, säga upp avtalet utan påföljd och utan att anses försumma eller strida mot avtalet.

 

 1. ICKE-ÖVERLÅTELSE OCH AVSTÅENDE: Köparen ska inte överföra eller överlåta avtalet eller några rättigheter eller intressen däri utan föregående skriftligt medgivande från Hach. Underlåtenhet av endera parten att insistera på strikt verkställbarhet för någon bestämmelse i avtalet, underlåtenhet att utnyttja någon rättighet eller något privilegium i avtalet eller avstående från rättigheter vid överträdelser mot villkoren i avtalet ska inte tolkas som avstående från sådana villkor, rättigheter eller privilegier i fortsättningen, och desamma fortsätter att ha full giltighet och verkan som om inget avstående hade inträffat.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING: Varken Hach eller Hachs skadeslösa parter ska under några omständigheter vara skadeståndsskyldiga gentemot köparen för särskilda skador, trefaldiga skadestånd (”treble damages”), oavsiktliga skador eller följdskador, inklusive utan begränsning skador på eller förlust av egendom annan än för produkterna som köpts enligt avtalet, skador som uppkommer vid installation, reparation eller utbyte, utebliven vinst, inkomst eller möjlighet, användningsförlust, förluster till följd av eller i samband med driftstopp för produkterna, felaktiga mätvärden, felaktig rapportering, kostnader för ersättningsprodukter eller fordringar från köparens kunder för sådana skador – oavsett orsak och oavsett om de grundas på garanti, avtal och/eller rättsstridig handling (däribland försumlighet, strikt ansvar eller på annat sätt). Det totala ansvaret för Hach och Hachs skadeslösa parter i samband med fullgörelse av eller underlåtenhet att fullgöra avtalet eller Hachs skyldigheter i samband med design, tillverkning, försäljning, leverans och/eller användning av produkterna ska under inga omständigheter överskrida ett sammanlagt belopp på mellan lika med och två gånger det belopp som betalats till Hach för produkterna som levererats enligt avtalet.

 

 1. GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING: Tydningen, tolkningen och fullgörelsen av dessa försäljningsvillkor och avtalet samt alla transaktioner enligt avtalet ska regleras av lagstiftningen i beställningslandet, med undantag för Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) och utan hänsyn till dess principer och lagar gällande lagkonflikter. Om någon bestämmelse i avtalet och/eller dessa försäljningsvillkor bryter mot federala, statliga eller lokala stadgar eller författningar i beställningslandet eller är olaglig av någon annan orsak ska den bestämmelsen vara självraderande utan att påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. Såvida inget annat har avtalats skriftligen mellan Hach och köparen ska eventuella tvister gällande avtalet som inte löses av parterna avgöras av en behörig domstol i beställningslandet.

 

 1. HELA AVTALET OCH MODIFIERING: Dessa försäljningsvillkor tillsammans med avtalen som bildas enligt beskrivningen häri (som införlivar dessa villkor) utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal eller utfästelser, både muntliga och skriftliga. Ingen ändring eller modifiering av dessa villkor eller något avtal ska vara bindande för Hach såvida det inte är en skriftlig handling vari vilket det specifikt hänvisas till att handlingen är ett tillägg till dessa försäljningsvillkor och/eller ett specifikt avtal och har undertecknats av en behörig representant för Hach. Hach avvisar eventuella ytterligare eller inkonsekventa villkor som köparen när som helst föreslår, oavsett om sådana villkor väsentligt ändrar villkoren häri och oberoende av Hachs godkännande av köparens beställning av de beskrivna varorna och tjänsterna.