Returinstruktion för Langes TOC-test

Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp är 10 000 SEK.

Avgiftens storlek beror av typ och omfattning. HACH LANGE meddelar avsändaren innan debitering och sker till det telefonnummer/fax eller e-post adressen som finns angivet i transportdokumentet.

Denna instruktion beskriver hur ni som avsändare packar, fyller i dokument och skickar ert avfall till Hach. Instruktionen behandlar inte hur eller varför gällande lagar och förordningar tillämpas.

Hach tar inte ansvar för ev. felaktigheter gällande packning, dokumentation eller transport till vårt mellanlager i Stockholm.

Allmänt

Langes kyvett-test för TOC är inte registrerade enligt farligt gods, ADR, och saknar därmed UN-nummer. Detta innebär att när kyvetterna returneras till Hach så är avfallet endast farligt avfall. Därmed så behöver avsändaren inte godsdeklarera vilket gör att dokumentationen blir enklare vid transport.

Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 och 14.
Säkerhetsdatabladen kan ni ladda hem från vår hemsida www.hach-lange.se , finns under rubrik nedladdning. Tänk på att ange artikelnummer utan mellanslag eller bindestreck.

Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas hos t.ex.
Farligt Gods Center i Göteborg, www.fgc.se .

Det går även att beställa UN-märkta wellpapplådor av Hach med
artikelnummer EYF565, mått 310×310×400 mm.

För er som ska returnera AccuVac-ampuller se ”Instruktion för retur av AccuVacbehållare” och för kyvett-tester se ”Returinstruktion för kyvett-tester”.

Packa kyvett-test

Ta en låda som är lagom och inte för stor eftersom det då behövs mycket fyllmaterial. I varje kartong ska uppsugande material läggas i botten. Använd något som är miljövänligt t.ex. gamla tidningar.
Innan kyvett-testerna packas se till att förpackningarna inte är tejpade. Förslut dessa kyvett-tester genom att sticka in fliken i den markerade röda skåran.

Kyvettförpackningarna får absolut inte fyllas med fler rör än originalförpackningen. Förpackningarna får heller inte vara inslagna i papper och formen får inte ändras.

När kyvett-testen har packats ska alla mellanrum fyllas ut, förpackningarna skall stå stadigt och upprätt för att förhindra läckage. Finns ett utrymme mellan förpackningarna och UN-lådans lock fyll igen utrymmet så att lådan känns stabil. Maxvikten är 10 kg, detta inkluderar emballage och låda, och notera vikten. Utfyllnadsmaterialet får inte vara chips eller vermiculit!

TOC-kyvetterna packas precis som övriga kyvetter med undantag att farligt gods märkning på UN-lådan inte behövs. TOC-kyvetterna tillhör grupp C.
Sammanfattning:

  • UN-lådaUppsugande material
  • Utfyllnadsmaterial
  • Max 20 st i varje låda
  • Gruppbeteckning C
  • Avsändare/Mottagare på UN-låda
  • Plastficka utanpå UN-låda med transportdokument och reagensdeklaration

För en mer detaljerad beskrivning se ”Returinstruktion för kyvett-tester”.

OBS! UN-lådan behöver inte märkas med UN3316 och klass 9-etikett eftersom TOCkyvetterna inte är farligt gods.

Dokumentation

Eftersom TOC-kyvetterna inte är farligt gods så behövs inte godsdeklaration eller transportkort. Däremot så ska transportdokument och reagensdeklaration fyllas i och fästas i en plastficka utanpå en av UN-lådorna.
På fraktsedeln så ska det stå EAK 160506, antal kolli och mängd.

- Transportdokument samt reagensdeklaration, fästs i en plastficka utanpå en av UN-lådorna.
- Fraktsedel

Tänk på att transportören ofta har egna rutiner för vilka handlingar som ska följa med transporten och även vad som ska fästas på UN-lådorna, utöver det som står i den här instruktionen.

Transport

Transporten betalas av avsändaren! Avgiften för återvinning ingår i priset för kyvetttestet. Alla ”mottagare betalar” fakturor bestrids!

Vid beställning av transport uppge EAK 160506 eller farligt avfall. EAK = europeiska avfalls kod och den engelska motsvarigheten förkortas EWC = european waste code. Avsändaren, producenten av avfallet, är ansvarig för packning, dokumentation och transport till Hach.

Att hitta en lämplig transportör kan vara svårt i vissa delar av landet. Vi brukar rekommendera att först ringa Schenker då de har många samarbetspartners i landet. Kan inte Schenker så pröva att kontakta er länsstyrelse, de har register över vilka transportörer som har tillstånd, eller pröva att söka via internet.

Klassificering av avfallet

Det finns en möjlighet att sänka klassificeringen. Då måste varje enskild användare påvisa att kemikalierna efter analys är mindre farliga och kan då få en lägre klass. En säkerhetsrådgivare kan hjälpa er med processen och det är länsstyrelsen som godkänner klassificeringen.

Vad händer sen?

När avfallet anlänt hos oss kontrollerats, ankomststämplas och undertecknas transportdokumentet som sedan faxas eller skickas via e-post till er. Därför är det viktigt att ni anger korrekt faxnummer och e-post adress. Vi kan annars inte skicka kvittensen eller skicka meddelande gällande eventuell debitering.

Avfallsproducenten är skyldig att veta hur mycket avfall som har returnerats och att avfallet har mottagits. Behåll därför originalet eller en kopia av transportdokumentet samt reagensdeklarationen för er egen dokumentation.

Hach skickar sedan avfallet till vår egen återvinningscentral i Düsseldorf, Tyskland.

Har ni frågor eller funderingar kring farligt avfall och farligt gods kontakta i första hand en säkerhetsrådgivare eller Niklas Jönsson på Hach.

Niklas Jönsson
Hach AB
(vxl)
niklas.jonsson@hach.se