Snabb guide för retur av kyvett-tester

Snabb guide för retur av kyvett-tester
 

1. Spara de stora kartongerna som reagenserna kommer med. Använd dessa vid retur. Eftersom de redan är märkta med UN3316 och 9 PGII.

2. Använda kyvetter skall returneras i sina original LCKpaket med plastblister.

3. I botten av den stora kartongen skall uppsugande material finnas.

4. Märk kartongerna med A, B, C eller D beroende på vilka reagenser de innehåller. Se dokument

5. Packa lådorna med max 20st LCK paket eller max 10kg, vilket som kommer först.

6. Utanpå en av kartongerna skall transportdokumentet sitta.

7. Shenker och DHL är några av alla transportörer som kör farligt gods.

Returinstruktion för kyvett-tester

Rekomendation för retur av Hachs kyvett-tester samt LANGEs kyvett- och pipettester

Denna instruktion beskriver hur ni som avsändare packar, fyller i dokument och skickar ert avfall till Hach. Instruktionen behandlar inte hur eller varför gällande lagar och förordningar tillämpas.

Hach tar inte ansvar för ev. felaktigheter gällande packning, dokumentation eller transport till vårt mellanlager i Stockholm.


Allmänt

Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 och 14. Säkerhetsdatabladen kan ni ladda hem från vår hemsida www.hach-lange.se. Tänk på att ange artikelnummer utan mellanslag eller bindestreck.

Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas av t.ex.
www.dgm.se
www.fgc.se

Det går även att beställa UN-märkta wellpapplådor av Hach med artikelnummer EYF565, mått 310×310×400 mm.

Många användare av COD-kyvetter innehållande kvicksilver har redan börjat använda TOC som ersättningsparameter. För att skicka tillbaka använda TOCkyvetter se ”Returinstruktion för TOC-kyvetter”.

För er som ska returnera AccuVac-ampuller se ”Instruktion för retur av AccuVacbehållare”.


Förberedelse

Börja med att läsa igenom instruktionen. Kontrollera att ni har tillräckligt med UNlådor och att dessa är i bra skick. UN-lådan får inte vara skadad, t.ex. hål eller revor, eller ha för mycket gammal tejp. Den skall kännas stadig och märkningen med två pilar (ska peka uppåt) måste synas väl.

Etiketterna för UN-nummer samt farlighetsklass 9 kan beställas hos t.ex. Farligt Gods Center. Använd inte exempelkopiorna som kommer med denna instruktion.

Alla kyvett-tester skall ligga i sina originalförpackningar, dvs. som ni fick testet så ska den returneras. Saknar ni originalförpackningar eller blisterförpackningar kontakta oss så kan ni få sådana skickade till er till en kostnad av frakt+emballage.

Räkna antal förpackningar av varje kyvett-test. Notera antal förpackningar samt artikelnummer och fyll i reagensdeklarationen, exempel finns med denna instruktion.

Packa kyvett-tester

En UN-låda är en wellpappkartong med märkningen UN i en cirkel efterföljt av siffror och bokstäver. UN-lådor kommer i olika storlekar och därmed avsedd för olika maxvikter. Det som alltid ska vara med är UN i en cirkel, 4G som innebär papplåda, X som står för högsta förpackningsgrupp. Siffrorna efter X är maxvikten och den ändras för olika lådor, även resterande kan se olika ut på UN-lådorna.

Skillnaden mellan en UN-låda och en vanlig wellpappkartong är förutom märkningen att Statens provningsanstalt har testat och godkänt den för en viss förpackningsgrupp och max antal kg som lådan klarar av. Wellpappen är också extra stark och har en bättre uppsugningsförmåga än vanliga kartonger.

Ta en låda som är lagom och inte för stor eftersom det då behövs mycket fyllmaterial. I varje kartong ska uppsugande material läggas i botten. Använd något som är miljövänligt t.ex. gamla tidningar. Innan kyvett-testerna packas se till att förpackningarna inte är tejpade.

Förslut dessa kyvett-tester genom att sticka in fliken i den markerade röda skåran.

Alla kyvett-test i frigolitförpackning går däremot bra att tejpa. (Hach TNT tillexempel)

Kyvettförpackningarna får absolut inte fyllas med fler rör än originalförpackningen. Förpackningarna får heller inte vara inslagna i papper och formen får inte ändras.

Hachs kyvetter delas in i fyra grupper (A, B, C och D). Alla kyvett-test under samma grupp får packas i samma kartong. Det är mycket viktigt att ni inte blandar kyvett-test från olika grupper i samma UN-låda. En lista finns som bilaga till instruktionen med godkända kyvett-tester som kan återvinnas.

Anledningen till att våra kyvett-tester är uppdelade i fyra grupper beror av att vår anläggning har olika återvinningsprocedurer.

När kyvett-testen har packats skall alla mellanrum fyllas ut, förpackningarna skall stå stadigt och upprätt för att förhindra läckage. Finns ett utrymme mellan förpackningarna och UN-lådans lock fyll igen utrymmet så att lådan känns stabil. Maxvikten är 10 kg, detta inkluderar emballage och låda, notera vikten. Utfyllnadsmaterialet får inte vara chips eller vermiculit!

Dokumentation

Hachs reagenser skall skickas som farligt gods enligt ADR/ADR-S

Alla fält i transportdokumentet och reagensdeklarationen skall vara fullständigt ifyllda utom fältet under ”Mottagare”. Dessa två dokument fästs i en plastficka utanpå en av UN-lådorna.

Detta är viktigt eftersom dokumenten ofta saknas när de skickas med chauffören vilket innebär att ni inte kan få en kvittens på att vi mottagit avfallet. Exempel på ifyllda dokument finns som bilaga till denna instruktion.

Godsdeklarartionen är viktig eftersom transporten avser farligt gods. Fyll i avsändare och mottagare som vanligt. I fältet godsbeskrivning måste godset deklareras (se bilaga ”Exempel på godsdeklaration”). Antal kollin eller pall anges samt UN-nummer
och vikt. Kemikaliens UN-nummer anges alltid i denna följd;

UN3316 Reagenssats/Chemical kit , 9, PG II

Transportkort för UN3316 skall ges till chauffören tillsammans med
godsdeklarationen. Transportkortet används för att kunna veta hur man handskas med godset om något händer, t.ex. lastbilen börjar brinna.
Chaufförens handlingar är följande:
- Godsdeklaration
- Transportkort

Tänk på att transportören ofta har egna rutiner för vilka handlingar som ska följa med transporten och även vad som ska fästas på UN-lådorna, förutom det som står i den här instruktionen.


Transport

Transporten betalas av avsändaren! Avgiften för återvinning ingår i priset för kyvetttestet. Alla ”mottagare betalar” fakturor bestrids!
Transporten ska ske enligt gällande farligt gods förordningen med en transportör som av länsstyrelsen har tillstånd att transportera farligt gods. Uppge UN3316 för farligt
gods
Avsändaren är ansvarig för packning, dokumentation och transport till Hach.

Att hitta en lämplig transportör kan vara svårt i vissa delar av landet. Vi brukar rekommendera att först ringa Schenker eller DHL då de har många samarbetspartners i landet.
Kan inte Schenker så pröva att kontakta er länsstyrelse, de har register över vilka transportörer som har tillstånd, eller prova att söka på internet.

 
Anmärkningar

 Listat finns de vanligaste anmärkningarna som debiteras. (Med kolli menas UN-låda)

 • Kolli saknar UN-märkning
 • Kolli är i dåligt skick t.ex. hål, revor, för mycket gammal tejp
 • Kolli väger för mycket
 • Kolli saknar uppsugande material i botten
 • Kolli saknar fyllmaterial (kyvettförpackningar står ostadigt och kan vända sig)
 • Kolli med fyllmaterial som chips eller vermiculit
 • Kyvett-förpackning med för många test
 • Kyvett-förpackning är tejpad, gäller endast Lange
 • Kyvetter utan originalförpackning
 • Kyvetter, Lange, som saknar blisterförpackning
 • Kyvett-förpackning som ej står upprätt
 • Kyvett-förpackning med förändrad form
 • För många kyvett-förpackningar i UN-låda

OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp är 10 000 SEK.
Avgiftens storlek beror av typ och omfattning. Hach meddelar avsändaren innan debitering och sker till det telefonnummer/fax eller epost adress som finns angivet i transportdokumentet.

 
Vad händer sen?

När avfallet anlänt hos Hach kontrollerats, ankomststämplas och signeras transportdokumentet som sedan faxas eller skickas via e-post till er. Därför är det viktigt att ni anger korrekt faxnummer och e-post adress. Vi kan annars inte skicka kvittensen eller skicka meddelande gällande eventuell debitering.

Avfallsproducenten är skyldig att veta hur mycket avfall som har returnerats och att avfallet har mottagits. Behåll därför originalet eller en kopia av transportdokumentet samt reagensdeklarationen för er egen dokumentation.

Hach skickar sedan avfallet till vår egen återvinningscentral i Düsseldorf, Tyskland. Anläggning är godkänd av EU för återvinning.

Har ni frågor eller funderingar kring farligt avfall och farligt gods kontakta i första hand en säkerhetsrådgivare eller Niklas Jönsson på Hach.

Niklas Jönsson
Hach AB
(vxl)
niklas.jonsson@hach.se

Download