Din process. Under kontroll.


Hachs driftsklara realtidsstyrningssystem (RTC) justerar reningsprocesserna i realtid, vilket upprätthåller regelefterlevnaden i anläggningen och sänker reningskostnaderna.
Det har aldrig varit enklare att styra processen.
Upprätthåll regelefterlevnaden: Genom att doseringen av kemikalier justeras med utgångspunkt i realtidsdata blir processen mer konsekvent. RTC-P-systemet övervakar kontinuerligt fosfatnivåerna i vattnet och reagerar automatiskt när belastningen förändras, vilket gör att regelefterlevnaden upprätthålls. Det har aldrig varit enklare att styra processen.

När vi säger service, menar vi service! Hachs kompletta servicepaket omfattar besök för rutinunderhåll och garantireparationer.  Ett team med fjärranslutna tekniska experter övervakar ditt system och skickar rapporter så att du vet att ditt system fungerar som det ska. Det är som att ha en Hach-tekniker på din anläggning.

Ett färdigt, driftsklart system: RTC är ett plug-and-play-system som är klart att användas efter en mycket enkel installation. Minimal avbrottstid krävs för att installera systemet, och när det väl är installerat hjälper Hach dig att programmera dina börvärden så att du är helt förberedd på att övervaka och rena vatten i realtid.

Sänk kostnaderna för vattenrening: RTC-P-modulen är förprogrammerad med algoritmer som aktiverar lämplig dosering av kemikalier baserat på vattnets fosfatnivåer och önskat DO-börvärde. Genom att endast tillsätta de doser som behövs sänker du kostnaderna för kemikalier och slamhantering.PHOSPHAX sc: Processfotometer med hög precision för bestämning av PO4-P-halten genom vanadat-molybdat-metoden som ger gul färg. Vid mätningen används en fotometer med automatisk nollkompensering.
 • Går att montera på vägg, på räcke och på stativ inomhus eller utomhus
 • Alternativ modell med 2 kanaler för kontinuerlig provberedning
 • Enkel hantering och drift
 • Noggranna och tillförlitliga analyser
 • Vädertålig

 

Kan hantera en kontinuerlig provström från en provberedningsenhet. Analysatorn har en isolerad kapsling för installation inomhus eller utomhus. Analysatorn är anpassningsbar med hjälp av sc-systemet och kan kombineras med alla givare via SC-instrumenten. Tydlig mätteknik av hög kvalitet som ger tillförlitliga värden på kortast möjliga tid (endast 5minuter från provtagning till färdigt mätvärde!). Avvikande mätresultat utesluts. Vid den gula metoden används mycket lite reagens (mer än 50% mindre mängd kemikalie) och därför sänks driftkostnaden i hög grad. Hela systemet installeras på bassängens sida och tar mycket liten plats.

Tillbaka

SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tillbaka

RTC-P: Styrmodul för automatisk, lastberoende dosering av fällningskemikalier för fosfatfällning. 1-kanalsversion, 90-240V AC, DIN-skena.
 • Lastberoende dosering
 • Stabila fosfat utsläppsvärden
 • Reducerad förbrukning av fällningskemikalier
 • Låg slamgenerering
 • Enkel installation

Realtidsstyrningen är designad för att optimera kemisk fosfatfällning på biiologiska avloppsreningsverk.

Baserat på aktuell fosfatbelastning, beräknar styrenheten automatiskt ut den minimidosering som behövs för att möta föreskrivna utsläppsvärden tillförlitligt.

Dessutom minskar den reducerade kemikalieförbrukningen hur mycket slam som genereras. Det i sin tur sänker kostnaderna för slamavvattning och bortforsling av slam.

Tillbaka

Funktionsbeskrivning

RTC-P-modulen optimerar fällningen av fosfat i avloppsreningsverk som använder kemisk fosfatfällning eller biologisk fosfatrening med kemisk polering. RTC-P består av en fosfatanalysator och en förprogrammerad styrningsmodul som kan anslutas till en PLC som samlar in informationsflödet om fosfat för att beräkna den lämpliga kemikaliedos som krävs för att nå det definierade börvärdet för ortofosfat. Baserat på denna information beräknas ett börvärde som leder till att det erfordrade gränsvärdet uppnås.

 Stora variationer i inflödet

Reningsverket Luckenwalde, som öppnade 1998, behövde utöka sin mätteknik. Särskilt de stora variationerna i inflödet (kraftigt regn, renspolning av kanaler osv.) och de höga kväve- och fosforbelastningar som detta medförde innebaribland att det var svårt att uppnå de godkända utsläppsvärdena.
Vill du veta vad lösningen är?

Läs hela applikationsrapporten här.

Fosfattoppar i inflödet


Reningsverket Schlüchtern hade alltid problem med belastningstoppar från en överfyllnadstank för regnvatten som i övriga avseenden fungerade bra. Fosfatfällningen, som aktiverades manuellt, drevs ofta till sin gräns på grund av belastningstopparna. Detta ledde till att det fördefinierade värdet på 1,2 mg/l inte alltid kunde uppnås.
Vill du veta vad lösningen är?

Läs hela applikationsrapporten här.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.