Nitrifiering. Under kontroll.

Hachs driftsklara RTC-N-system justerar nitrifieringsprocessen i realtid, vilket hjälper dig att klara kontrollgränserna för ammonium samtidigt som du inte behöver betala för överflödig och onödig luftning.
 • Upprätthåll regelefterlevnaden
 • Ett färdigt, driftsklart system
 • Sänk kostnaderna för vattenrening
 • När vi säger service, menar vi service!
Upprätthåll regelefterlevnaden: Genom att luftningen justeras med utgångspunkt i realtidsdata blir processen mer konsekvent. RTC-N-systemet övervakar kontinuerligt ammoniumnivåerna i vattnet och reagerar automatiskt när belastningen förändras, vilket gör att regelefterlevnaden upprätthålls. Det har aldrig varit enklare att styra processen.

Ett färdigt, driftsklart system: RTC är ett plug-and-play-system som är klart att användas efter en mycket enkel installation. Minimal avbrottstid krävs för att installera systemet, och när det väl är installerat hjälper Hach dig att programmera dina börvärden så att du är helt förberedd på att övervaka och rena vatten i realtid.

Sänk kostnaderna för vattenrening: RTC-N-modulen är förprogrammerad med algoritmer som justerar blåsmaskinerna så att de upprätthåller önskat DO-börvärde. Genom att rena endast vid behov kan du sänka energikostnaderna.

När vi säger service, menar vi service! Hachs kompletta servicepaket omfattar besök för rutinunderhåll och garantireparationer.  Ett team med fjärranslutna tekniska experter övervakar ditt system och skickar rapporter så att du vet att ditt system fungerar som det ska. Det är som att ha en Hach-tekniker på din anläggning.AMTAX sc:  Processinstrument med hög precision för bestämning av ammoniumhalt i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Kapsling för utomhusmontage. 2 kanaler kontinuerlig. Strömförsörjning 230V växelström/50Hz.
 • Automatisk rengöring och kalibrering
 • Omfattande självdiagnostik
 • Enkel hantering och drift
 • Går att montera på vägg, på räcke och på stativ
 • Det finns många fler modeller på begäran


Kan hantera två kontinuerliga provflöden som kommer från förbehandling. Analysatorn har en isolerad kapsling för användning inomhus. Provet kan analyseras innan det bryts ner. Ammoniumet i provet omvandlas först till ammoniakgas. Endast NH3-gas passerar genom elektrodens gasgenomsläppliga membran och mäts. Med den här metoden får man alltid ett stort mätområde. Metoden är också mindre mottaglig för störningar jämfört med metoder där en jonselektiv elektrod (ISE) används.

Tillbaka

SC 1000: Basenhet för anslutning av upp till 4 SC-givare, med 1 analogt utgångskort med 4 x 0/4?20mA-utgångar och EU-kabel för strömförsörjning med 100?240V växelström.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Performance certified according to MCERTs regulation.

Tillbaka

RTC-N

 Nitrification control module for NH4-N- load dependend O2 regulation. 1-channel version.
 • Reduced costs for aeration
 • Ensured consent performance


With the Nitrification module the required O2 concentration is calculated based on NH4-N influent load and effluent concentration. Combined feed forward and feed back control increases efficiency of treatment processes as well as consent performance. Even with extreme shock loads effluent limits are met.

Tillbaka

LDO sc: The new LDO generation - even simpler, even more reliable and even more cost-effective
Immersion or flow-through probe with optical luminescence measuring method. Calibration-free & drift-free.
 • Extremely reliable - 36-month warranty on probe
 • The optimised temperature sensor and the new 3D factory calibration make O2 measurement even more accurate
 • No electrolyte or membrane changes necessary
 • Remote functions for simple and convenient data transfer via Internet and SMS


No electrolyte or membrane changes due to the optical measurement method. The new LDO probe ensures there is only a minimal amount of maintenance. The luminescence method means the measurement is unaffected by any type of interference.
Years of practical experience have shown that this method completely overcomes the disadvantages of traditional electrochemical O2 measurement methods.

Tillbaka

SOLITAX: Givarna mäter turbiditet med hög noggrannhet (0,001-4000 FNU) och suspenderade ämnen (0,001-50 g/l). Färgoberoende metod med Infraröd dubbel spritt ljus fotometer
 • Färgoberoende mätning av slamhalt
 • Ingen kalibrering
 • Utomordetlig korrelation mot laboratorieanalyser
 • Beprövat rengöringssytem
 • Ã?kar den totala verkningsgraden på verket


90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. En fotodetektor mäter spritt ljus för att noggrant mäta suspenderade ämnen i enlighet med DIN 37414. Besvärliga flerpunktskalibreringar med utspädningsserier ersätts av en enda korrigeringsfaktor.
Uppmätta data behandlas och visas på ett instrument. Kort sagt: Fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.

Tillbaka

RTC–N hanterar ammoniumtoppar i inflödet och justerar omedelbart luftningen för att återställa nivåerna till den programmerade inställningen. Avloppsvärdena stabiliseras omedelbart efter driftsättning och systemet är i drift mindre än 24 timmar efter installationen.


RTC–N-systemet för luftningskontroll är utformat för att styra luftningen utifrån ammoniumbelastningen i realtid. Detta har visat sig sänka energiförbrukningen för luftning med 10 till 30 %, beroende på reningsverk. Det här är ett reningsverk där en luftningsbassäng styrs med RTC–N-modulen och en annan luftningsbassäng styrs med det befintliga börvärdet för löst syre vid 3,0 mg/l. RTC–N-luftningsbassängen använder mycket lägre DO-koncentrationer, vilket ger besparingar på upp till 20 %!


 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!