Nitrifiering/denitrifiering. Under kontroll.


Hachs färdiga RTC-N/DN-system justerar nitrifierings- och denitrifieringsprocesserna i realtid, vilket hjälper dig att klara kontrollgränserna för ammonium och nitrat samtidigt som du inte behöver betala för överflödig och onödig luftning.

Upprätthåll regelefterlevnaden:  När du kontrollerar aeroba och anoxiska cykler genom ammonium och nitrat blir din process mer konsekvent. RTC-N/DN-systemet övervakar dina blandade vattens ammonium och nitratnivåer och reagerar automatiskt när belastningen förändras, vilket gör att regelefterlevnaden upprätthålls. Det har aldrig varit enklare att styra processen.
    

Ett färdigt, driftsklart system: RTC är ett plug-and-play-system som är klart att användas efter en mycket enkel installation. Minimal avbrottstid krävs för att installera systemet, och när det väl är installerat hjälper Hach dig att programmera dina börvärden så att du är helt förberedd på att övervaka och rena vatten i realtid.

Sänk kostnaderna för vattenrening: RTC-N-modulen är förprogrammerad med algoritmer som justerar blåsmaskinerna så att de upprätthåller önskat DO-börvärde. Genom att rena endast vid behov kan du sänka energikostnaderna.

När vi säger service, menar vi service! Hachs kompletta servicepaket omfattar besök för rutinunderhåll och garantireparationer.  Ett team med fjärranslutna tekniska experter övervakar ditt system och skickar rapporter så att du vet att ditt system fungerar som det ska. Det är som att ha en Hach-tekniker på din anläggning.
AMTAX sc:  Processinstrument med hög precision för bestämning av ammoniumhalt i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Kapsling för utomhusmontage. 2 kanaler kontinuerlig. Strömförsörjning 230V växelström/50Hz.
 • Automatisk rengöring och kalibrering
 • Omfattande självdiagnostik
 • Enkel hantering och drift
 • Går att montera på vägg, på räcke och på stativ
 • Det finns många fler modeller på begäran

Kan hantera två kontinuerliga provflöden som kommer från förbehandling. Analysatorn har en isolerad kapsling för användning inomhus. Provet kan analyseras innan det bryts ner. Ammoniumet i provet omvandlas först till ammoniakgas. Endast NH3-gas passerar genom elektrodens gasgenomsläppliga membran och mäts. Med den här metoden får man alltid ett stort mätområde. Metoden är också mindre mottaglig för störningar jämfört med metoder där en jonselektiv elektrod (ISE) används.

Tillbaka

SC 1000: Basenhet för anslutning av upp till 4 SC-givare, med 1 analogt utgångskort med 4 x 0/4?20mA-utgångar och EU-kabel för strömförsörjning med 100?240V växelström.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Many additional versions available on request

A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Performance certified according to MCERTs regulation.

Tillbaka

RTC-N/DN
RTC105 N/DN Module, 1-channel, intermittent, VFD control
Control module for load-dependant regulation of nitrification and denitrification times. 1-channel version for intermittently operating WWTPs. With DO step control (6x digital + 2x FU).
 • Load-dependent aeration
 • Stable nitrogen discharge values
 • Reduced energy consumption
 • Simple installation
The real-time controller optimises nitrogen elimination at biological waste water treatment plants that are operated either intermittently or in SBR mode (SBR reactors).
Based on the current ammonium and nitrate load, the module automatically calculates when aeration should occur and to what intensity, so that the required discharge values can be reliably met.
The run time of the blowers can also be reduced by setting the load-dependent nitrification and denitrification times, thereby lowering energy costs.

Tillbaka

AN-ISE: Utför kontinuerliga direktmätningar med hjälp av en jonselektiv elektrod. Inga reagenser eller provförberedelser behövs. Kompensering för interferens av kalium och klorid.
 • Pålitliga resultat för ammonium och nitrat
 • Lätt att hantera med CARTRICAL-kassett plus
 • Enkel och intuitiv hantering
 • Alltid under kontroll
 • Du kan lita på Hachs tillämpningskunnande

Specialfunktionen hos givaren är CARTRICAL-tekniken. Detta ger pålitliga mätvärden och avsevärt reducerade underhållstider och -kostnader i jämförelse med traditionella ISE-givare.

Kommer som ett komplett system från en enda leverantör. Givaren installeras på sidan av tanken. En SC-styrenhet gör systemet komplett. Systemet kan utökas så att en automatisk rengöringsenhet med kompressor inkluderas.

Tillbaka

NITRATAX: Reagensfri metod. Fotometer med lampa, mäter absorptionen av flera strålar, turbiditetskompensering genom referensmätning. Sänks ner direkt i provströmmen (genomflödesenhet finns som alternativ).
 • UV-absorptionsmetoden ? beprövad, kontinuerlig och exakt
 • Eliminerar behovet av reagens, provtagning och provkonditionering
 • Självrengörande givare
 • Mätning i aktivt slam eller i vatten
 • Fabrikskalibrering som varar hela livslängden
Givare av rostfritt stål. UV-strålar projiceras genom en spalt för omedelbar mätning av nitrathalten i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Mätfönstren rengörs av en torkare. Utvärdering med SC-instrument. En specialutformad armatur för montering på bassängens kant gör det enkelt att hantera och använda elektroden. För att sc-instrumentet ska kunna placeras nära elektroden måste armaturen för montering på bassängens kant användas. Genomflödesvarianten används där det av konstruktionstekniska skäl inte går att använda sig av nedsänkt installation eller där mediet gör det nödvändigt att mäta på ett filtrerat prov (vid mycket hög susp-halt, i inlopp till avloppsreningsverk etc.)

Tillbaka

LDO sc: The new LDO generation - even simpler, even more reliable and even more cost-effective
Immersion or flow-through probe with optical luminescence measuring method. Calibration-free & drift-free.
 • Extremely reliable - 36-month warranty on probe
 • The optimised temperature sensor and the new 3D factory calibration make O2 measurement even more accurate
 • No electrolyte or membrane changes necessary
 • Remote functions for simple and convenient data transfer via Internet and SMS
No electrolyte or membrane changes due to the optical measurement method. The new LDO probe ensures there is only a minimal amount of maintenance. The luminescence method means the measurement is unaffected by any type of interference.
Years of practical experience have shown that this method completely overcomes the disadvantages of traditional electrochemical O2 measurement methods.

Tillbaka

Intermittenta avloppsreningsverk som använder traditionella tidsstyrningssystem har en avsevärd nackdel: de drivs utan hänsyn till belastningen. Luftning aktiveras och inaktiveras av systemet under en förinställd tidsperiod. För mycket syre resulterar i onödiga energikostnader och är också skadligt för denitrifieringen. Den här bilden illustrerar de betydande skillnaderna mellan de ammonium- och nitratvärden som erhålls med traditionella tidsstyrningssystem och de som erhålls med differentierade styrningssystem. 
Begränsningarna i traditionella styrningssystem blir uppenbara varje gång belastningen förändras – något som kan inträffa flera gånger per dag. Under perioder med låg belastning leder alltför frekventa och långa luftningscykler till att syrekoncentrationen blir för hög och denitrifieringsprocessen blir långsammare. De resultat som visas i diagrammen avlästes samtidigt vid identiska belastningsförhållanden från två olika automatiserade scenarier. Den ena uppsättningen resultat kommer från RTC–N/DN och den andra från ett traditionellt tidsstyrningssystem. Den här bilden visar hur snabbt nitratvärdena ökade i det styrda scenariot.

 
Eliminera ammoniumtoppar från processvatten


De anställda på reningsverket Kornwestheim har i många år försökt optimera energiförbrukningen och minska kvävebelastningen i utloppet. Eftersom de använder ett styrsystem för luftning som enbart är baserat på syrekoncentrationen har deras insatser emellertid haft begränsad verkan. När processvatten tillsätts leder de höga ammoniumtopparna till en ökning av kvävebelastningen i utloppet.
Vill du veta vad lösningen är?

Läs hela applikationsrapporten här.

Höga nitratvärden under perioder med låg belastning


På reningsverket Villau kunde den fasta tidsstyrningen för luftning inte anpassas tillräckligt exakt för att hantera de varierande belastningsnivåerna. Detta ledde till onödigt höga nitratvärden, särskilt under perioder med låg belastning. Dessutom var den totala energiförbrukningen för hög.
Vill du veta vad lösningen är?

Läs hela applikationsrapporten här.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!