Hitta den bästa lösningen för varje dricksvattenparameter Turbidity is one of the most important parameters in the drinking water treatment process. By monitoring turbidity in various parts of the treatment process, you can ensure regulatory compliance and have confidence in the quality of your water.Turbidity is the relative clarity of a solution. Clarity is decreased by suspended solids such as clay, algae, organic matter or microorganisms. When light shines through the solution, these particles scatter and absorb the light. Turbidity is measured by the light reflected by these particles.

Our online, lab and field solutions give you confidence in your measurement.

Turbidity Range >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
Turbidity Application
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Turbidity Solution


Ph är en viktig parameter att mäta och kontrollera i en dricksvattenanläggning. Ph påverkar direkt graden av koagulering och flockning som avlägsnar totalt organiskt kol från inkommande råvatten. Ph påverkar även effekten av klordesinfektion och måste därför förvaras i ett mycket snävt pH-intervall (7,0 till 7,8 pH) under och efter desinfektionsprocessen. Detta maximerar desinfektionsmedlets effektivitet (vilken är mindre effektiv i pH > 7,8) och minimerar samtidigt korrosion av system
som orsakas av lågt pH-värde (< 7,0).

Desinfektion med klor är den metod man ofta föredrar för att döda sjukdomsalstrande organismer i dricksvatten. När klor tillsätts till vatten bildas hypoklorsyra (HOCl), vilket är ett mycket starkt desinfektionsmedel. Denna syra sönderdelas ytterligare till väte- och hypokloritjoner (H+ och OCl-), vilket är ett betydligt svagare desinfektionsmedel. Procentandelen av hypoklorsyra är högre i sura miljöer (pH<7,5) och lägre i basiska miljöer (pH>7,5). Därför har samma mängd klor annan
desinfekterande effekt baserat på vattnets pH-värde. Denna balans påverkas ytterligare av temperaturen.

Den här känsliga balansen av klorkemi i vatten kan utgöra olika utmaningar för dricksvattenanläggningar som vill säkerställa att de har tillsatt tillräckligt med klor för att garantera vattnets integritet, men inte så mycket att vattnets smak påverkas eller så att risken ökar för att klor reagerar på naturligt organiskt material så att cancerframkallande biprodukter från desinfektion bildas.

Det finns två huvudmetoder för att mäta klorhalten i vatten, och man måste ta hänsyn till en rad faktorer för att välja rätt metod för tillämpningen

Metod för mätning av klorhalt Ampereometrisk Kolorimetrisk
Huvudfördel
Perfekt för processtyrning med snabb reaktion på förändringar i koncentrationen av klor.
Hög noggrannhet utan kalibrering.
Passar bäst för Stabilt pH-värde, temperatur och flöde. Alla tillämpningar med föränderliga provegenskaper (pH-värde, temperatur och flöde).
Kloranalyser och huvudfunktioner Sensorspecificitet för hypoklorsyra. Inget avloppssystem krävs
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
Påverkas inte av processändringar och ingen kalibrering behövs. Låga underhållskostnader tack vare 30 dagars obevakad körtid
CL17 Analyser för total klor
CL17 Analyser för total klor
Eliminerar behovet av en extern buffert. Valfri pH-sond. Inget avloppssystem krävs
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric


Organiska ämnen

Naturliga organiska ämnen (humus, fulvosyra, garvsyror, osv.) kan förekomma i naturliga vattenkällor, och ett av de främsta målen med behandlingsprocessen för dricksvatten är att avlägsna dessa upplösta
organiska ämnena. Detta är särskilt viktigt när klor används som desinfektionsmedel, eftersom klor reagerar på organiska ämnen och bildar cancerframkallande biprodukter från desinfektion (THM, HAAS, osv.). Upplöst organiskt material övervakas av UV-absorption på 254 nm.Nitrater
Man finner ofta höga koncentrationer av nitrater i grundvattnet, särskilt när verksamheter i närheten av brunnen riskerar att förorena vattnet. Nitrater återfinns också i ytvatten
När nitratgödselmedel lakas ut under kraftigt regn.Slamövervakning

Förtjockning av slam minskar volymen som samlas in från sedimenteringsbassängen och slammet samt avvattning av vikten genom centrifugering eller filtrering. Båda dessa processer kan optimeras med online-turbidimetrar som mäter suspenderade fasta partiklar.

Begär Information